Functiegroepen vergelijken

Kies twee functiegroepen om de resultaatgebieden, gedragsindicatoren, competenties en het kwaliteitenprofiel met elkaar te vergelijken.

Projectleider

Project-/ Programmamanagement

Senior Inspecteur

Toezicht

Vergelijk de resultaatgebieden/resultaten van de twee functiegroepen

Is verantwoordelijk voor de realisatie van projectresultaten en voor aansturing van een projectteam.

Verricht diepgaande toezicht- en/of opsporingsactiviteiten en levert complexe en specialistische producten en/of adviezen op het gebied van toezicht

Opdracht(gever) (politiek/ambtelijk)

 • Intake opdracht is uitgevoerd
 • Bijdrage aan scope en formulering projectopdracht en –resultaat is geleverd en gedeeld met de opdrachtgever; projectplan is opgesteld
 • SMART-projectopdrachten en –plannen zijn afgestemd met de opdrachtgever en wederzijdse acceptatie van de rand-voorwaarden en beschikbare middelen is verkregen
 • Opdrachtgever is conform afspraken en naar verdere behoeften geïnformeerd en verantwoording is afgelegd
 • Relatie met opdrachtgever is effectief onderhouden
 • Proces om te komen tot projectresultaten is efficiënt en transparant verlopen
 • Project is uitgevoerd conform afspraken
 • Opdrachten zijn verstrekt naar in- en externe partijen
 • Projectresultaten zijn geleverd en geaccepteerd conform projectopdracht en overgedragen aan opdrachtgever en/of lijnorganisatie; décharge van de opdrachtgever is verkregen
 • Nazorg is zonodig geleverd

Omgeving

 • Omgevingsanalyse is gemaakt en operationele aanpak is bepaald
 • Netwerk dat bijdraagt aan de realisatie van de projectdoelen/ organisatiedoelen is ingezet
 • Betrokken in- en externe partijen zijn effectief ingeschakeld
 • Er is adequaat en flexibel ingespeeld op ontwikkelingen

Bedrijfsvoering

 • Projectleiding is uitgevoerd en processen zijn transparant, efficiënt en kostenbewust aangestuurd conform de geldende wet- en regelgeving, kaders en afspraken
 • Projectmedewerkers, bedrijfsmiddelen en informatievoorziening zijn conform afspraken doelmatig en doeltreffend ingezet
 • Projectadministratie is op orde
 • Projectmedewerkers zijn begeleid
 • Input is geleverd aan lijnmanagement over functioneren medewerkers

Vernieuwen en verbeteren

 • Relevante informatie en kennis zijn overgedragen, binnen project en organisatie
 • Bijdragen aan vernieuwde/ verbeterde methoden, werkwijzen, werkprocessen, systemen, standaarden, kaders, producten, kennis(deling) en oplossingen zijn geleverd

Opdracht(gever) (politiek/ambtelijk)

 • Toezicht- en opsporingsactiviteiten zijn uitgevoerd conform opdrachten en/of afspraken
 • Gedragen toezichtresultaten passend binnen de agenda van de opdrachtgever
 • Opsporingsactiviteiten zijn uitgevoerd conform opdracht van het OM

Omgeving

 • Partijen binnen en buiten de organisatie zijn effectief ingeschakeld
 • Heeft een relevant in- en extern netwerk dat is onderhouden en wordt gebruikt
 • Interventies zijn gericht op waarheidsvinding en gedragsverandering
 • Ontwikkelingen op het vakgebied zijn onderkend en verwerkt in de toezicht- en opsporingsproducten

Bedrijfsvoering

 • Toezicht- en opsporingsprocessen - en -producten zijn conform wet- en regelgeving, kaders en afspraken uitgevoerd
 • Toezichtresultaten zijn gerealiseerd conform jaar- /projectplan
 • Medewerkers van het team zijn gemotiveerd
 • Kwaliteit van de onderzoeksmethodieken zijn geborgd

Vernieuwen en verbeteren

 • Kennisdeling is geborgd
 • Vernieuwde/verbeterde methoden, werkwijzen, werkprocessen, producten en oplossingen door periodieke evaluaties (bijv. dmv plan-do-check-actprincipe) zijn toegepast

Vergelijk de gedragsindicatoren van de twee functiegroepen

Opdracht(gever) (politiek/ambtelijk)

 • Is zich bewust van de (in)formele regels, verschillende posities en belangen die relevant zijn voor het eigen werkterrein en handelt daar naar
 • Weet wat er speelt in (de inhoud van) het project
 • Toetst eigen ideeën en keuzen bij de opdrachtgever
 • Onderzoekt het project op wensen en belangen van verschillende betrokkenen
 • Stelt meetbare, haalbare en duidelijke doelen op voor het project en stemt de te leveren resultaten af met de opdrachtgever
 • Onderneemt tijdig acties om de van te voren met de opdrachtgever afgesproken resultaten te leveren
 • Richt zich op het behalen van de resultaten en signaleert tijdig indien deze niet haalbaar zijn

Omgeving

 • Signaleert ontwikkelingen die van invloed zijn op het eigen project
 • Schakelt op het juiste moment de juiste mensen in voor steun en medewerking
 • Legt en onderhoudt (in)formele contacten met voor het project relevante partijen
 • Brengt relevante partijen bij elkaar
 • Oefent invloed uit zonder de relatie te verstoren

Bedrijfsvoering

 • Maakt projectmedewerkers enthousiast voor het project
 • Spreekt duidelijke verwachtingen uit ten aanzien van de te behalen doelen/ resultaten
 • Laat voorbeeldgedrag zien
 • Geeft tijdig feedback
 • Geeft invulling aan de randvoorwaarden om gewenste doelen/resultaten te kunnen leveren
 • Zorgt voor een goede samenstelling van het projectteam
 • Komt met een plan van aanpak om doelen te bereiken
 • Maakt realistische inschattingen ten aanzien van benodigde tijd, capaciteit en middelen
 • Komt afspraken na, stelt prioriteiten en haalt deadlines
 • Stemt eigen planning af met relevante partijen

Vernieuwen en verbeteren

 • Deelt kennis en ervaring met de medewerkers en verwacht dat ook van de projectmedewerkers zelf en onderling
 • Zorgt ervoor dat de benodigde informatie actueel en toegankelijk is voor een ieder
 • Bedenkt niet alledaagse oplossingen voor een vraagstuk
 • Integreert nieuwe kennis in bestaande kennis en past deze toe
 • Leert van eigen ervaringen en fouten

Opdracht(gever) (politiek/ambtelijk)

 • Selecteert systematisch juiste en relevante gegevens uit verschillende informatiebronnen en weet daarbij hoofd- en bijzaken van elkaar te scheiden
 • Ordent complexe gegevens zodanig dat deze toegankelijk wordt en tot informatie leidt
 • Vormt zich een mening op basis van informatie, dossierkennis, argumenten en afwegingen
 • Houdt bij de eigen oordeelsvorming rekening met verschillende opvattingen en onzekerheden
 • Overziet de mogelijke consequenties van zijn standpunt

Omgeving

 • Onderbouwt standpunten en/of beslissingen helder en logisch en met voor de doelgroep aansprekende argumenten
 • Overtuigt bij fundamentele verschillen in inzicht en/of belangen
 • Luistert goed naar de argumenten van de ander en sluit hierop aan met de eigen argumenten
 • Escaleert op het juiste moment of zet het netwerk in
 • Is goed geïnformeerd over wat er speelt op zijn toezichtterrein
 • Signaleert belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen en vertaalt deze naar het eigen werk
 • Schat de politieke gevoeligheid van zijn handelen goed in
 • Wisselt regelmatig kennis, informatie en ideeën uit met anderen en vraagt reacties
 • Reageert actief en constructief op de ideeën van anderen
 • Ondersteunt collega’s gevraagd en ongevraagd bij de realisatie van de gemeenschappelijke doelstelling

Bedrijfsvoering

 • Stelt concrete doelen, prioriteiten en acties voor zich zelf en evt. anderen
 • Draagt zorg voor oplevering binnen de gestelde randvoorwaarden
 • Maakt realistische inschattingen van benodigde tijd, capaciteit en middelen
 • Signaleert en communiceert tijdig afwijkingen en komt met mogelijke oplossingen en/of alternatieven
 • Realiseert de juiste randvoorwaarden om tot de gewenste resultaten te komen
 • Werkt nauwkeurig en systematisch volgens de voorgeschreven werkwijzen en procedures

Vernieuwen en verbeteren

 • Verspreidt en benut relevante (nieuwe) kennis en informatie en legt dit vast
 • Initieert en stimuleert kennis(ontwikkeling) binnen de eigen organisatie
 • Evalueert eigen werk(wijze), leert daarvan en draagt nieuwe inzichten over aan collega’s

Vergelijk de competenties van de twee functiegroepen

 • Organisatiesensitiviteit
 • Resultaatgerichtheid
 • Netwerken
 • Motiveren
 • Plannen en organiseren
 • Zelfontwikkeling
 • Analyseren
 • Oordeelsvorming
 • Overtuigingskracht
 • Omgevingsbewustzijn
 • Samenwerken
 • Plannen en organiseren
 • Creativiteit

Vergelijk het kwaliteitenprofiel van de twee functiegroepen

Ervaring

 • enkele jaren ervaring in projectomgeving en projectteam(s)

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • HBO
Opleidingsrichting en/of vakkennis

basisopleiding projectmanagement

Overige kennis en vaardigheden
 • affiniteit met het werkveld

 • in internationale context: kennis van en taalvaardig in de relevante vreemde talen
 • (kennis van) inkoop- en contractprocessen en -procedures, projectbeheersing: tijd en geld

Competenties uit het kernprofiel

 • organisatiesensitiviteit
 • resultaatgerichtheid
 • netwerken
 • motiveren
 • plannen-en-organiseren
 • zelfontwikkeling

Ervaring

Opleiding

WO

Werk- en denkniveau
 • WO
Opleidingsrichting en/of vakkennis

HBO: relevant voor toezicht of opsporing danwel relevant voor de sector of het aandachtsveld
WO: zie HBO

Opleiding departementspecifiek

Werk- en denkniveau
Opleidingsrichting en/of vakkennis

P.M. In te vullen per departement

Overige kennis en vaardigheden

P.M. In te vullen per departement

Competenties uit het kernprofiel

 • analyseren
 • oordeelsvorming
 • overtuigingskracht
 • omgevingsbewustzijn
 • samenwerken
 • plannen-en-organiseren
 • creativiteit