Senior Inspecteur

Verricht diepgaande toezicht- en/of opsporingsactiviteiten en levert complexe en specialistische producten en/of adviezen op het gebied van toezicht

Opdracht(gever) (politiek/ambtelijk)

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Toezicht- en opsporingsactiviteiten zijn uitgevoerd conform opdrachten en/of afspraken
 • Gedragen toezichtresultaten passend binnen de agenda van de opdrachtgever
 • Opsporingsactiviteiten zijn uitgevoerd conform opdracht van het OM
 • Selecteert systematisch juiste en relevante gegevens uit verschillende informatiebronnen en weet daarbij hoofd- en bijzaken van elkaar te scheiden
 • Ordent complexe gegevens zodanig dat deze toegankelijk wordt en tot informatie leidt
 • Analyseren
 • Vormt zich een mening op basis van informatie, dossierkennis, argumenten en afwegingen
 • Houdt bij de eigen oordeelsvorming rekening met verschillende opvattingen en onzekerheden
 • Overziet de mogelijke consequenties van zijn standpunt
 • Oordeelsvorming

Omgeving

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Partijen binnen en buiten de organisatie zijn effectief ingeschakeld
 • Heeft een relevant in- en extern netwerk dat is onderhouden en wordt gebruikt
 • Interventies zijn gericht op waarheidsvinding en gedragsverandering
 • Ontwikkelingen op het vakgebied zijn onderkend en verwerkt in de toezicht- en opsporingsproducten
 • Onderbouwt standpunten en/of beslissingen helder en logisch en met voor de doelgroep aansprekende argumenten
 • Overtuigt bij fundamentele verschillen in inzicht en/of belangen
 • Luistert goed naar de argumenten van de ander en sluit hierop aan met de eigen argumenten
 • Escaleert op het juiste moment of zet het netwerk in
 • Overtuigingskracht
 • Is goed geïnformeerd over wat er speelt op zijn toezichtterrein
 • Signaleert belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen en vertaalt deze naar het eigen werk
 • Schat de politieke gevoeligheid van zijn handelen goed in
 • Omgevingsbewustzijn
 • Wisselt regelmatig kennis, informatie en ideeën uit met anderen en vraagt reacties
 • Reageert actief en constructief op de ideeën van anderen
 • Ondersteunt collega’s gevraagd en ongevraagd bij de realisatie van de gemeenschappelijke doelstelling
 • Samenwerken

Bedrijfsvoering

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Toezicht- en opsporingsprocessen - en -producten zijn conform wet- en regelgeving, kaders en afspraken uitgevoerd
 • Toezichtresultaten zijn gerealiseerd conform jaar- /projectplan
 • Medewerkers van het team zijn gemotiveerd
 • Kwaliteit van de onderzoeksmethodieken zijn geborgd
 • Stelt concrete doelen, prioriteiten en acties voor zich zelf en evt. anderen
 • Draagt zorg voor oplevering binnen de gestelde randvoorwaarden
 • Maakt realistische inschattingen van benodigde tijd, capaciteit en middelen
 • Signaleert en communiceert tijdig afwijkingen en komt met mogelijke oplossingen en/of alternatieven
 • Realiseert de juiste randvoorwaarden om tot de gewenste resultaten te komen
 • Werkt nauwkeurig en systematisch volgens de voorgeschreven werkwijzen en procedures
 • Plannen en organiseren

Vernieuwen en verbeteren

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Kennisdeling is geborgd
 • Vernieuwde/verbeterde methoden, werkwijzen, werkprocessen, producten en oplossingen door periodieke evaluaties (bijv. dmv plan-do-check-actprincipe) zijn toegepast
 • Verspreidt en benut relevante (nieuwe) kennis en informatie en legt dit vast
 • Initieert en stimuleert kennis(ontwikkeling) binnen de eigen organisatie
 • Evalueert eigen werk(wijze), leert daarvan en draagt nieuwe inzichten over aan collega’s
 • Creativiteit