Senior Inspecteur

Verricht diepgaande toezicht- en/of opsporingsactiviteiten en levert complexe en specialistische producten en/of adviezen op het gebied van toezicht

Functietypering

Algemene toelichting

Toepassing van de functietyperingen

  • De functietypering kan gebruikt worden als handvat voor de inrichting van de organisatie.
  • De functietypering vormt de grondslag voor de indeling en inschaling van de functie waarop een medewerker is geplaatst.
  • De functietypering dient als ondersteuning voor leidinggevenden om medewerkers duidelijk te maken waarom de functie een bepaald schaalniveau heeft en kan ter ondersteuning van de gesprekscyclus gebruikt worden. 

Geraadpleegde bron 

  • FUWASYS 2020 (zie de CAO 2019)

Leeswijzer

  • De niveauverhogende elementen ten opzichte van het lagere niveau zijn in vet aangegeven
  • Een functietypering en bijbehorend schaalniveau is van toepassing indien de niveaubepalende aspecten van die functietypering in overwegende mate (70%) onderdeel uitmaken van het samenstel van werkzaamheden

 

Functietyperingen vergelijken »

Schaal 11 Schaal 12 Schaal 13
FUWASYS

44343 44334 43 43 (50)

44443 44434 43 43 (52)

44444 44444 44 44 (56)

Algemene omschrijving

·   toezichtactiviteiten binnen een toezichtgebied in nationaal en internationaal verband dan wel vanuit bijzondere technische kennis op een afgebakend toezichtgebied

·   sprake van inspecties/onderzoek met een eigen afbakening en structurering

.   mogelijkheid tot ruggespraak, beraad en discussie met hoger echelon of binnen samenwerkingsverband

·   multidisciplinaire toezichtactiviteiten vanuit meerdere toezichtgebieden met een brede nationale en internationale doorwerking

·   sprake van een sterke verwevenheid met aanpalende inspecties/onderzoeken

.   zelfstandig handelen in spanningsveld tussen doelstelling toezichtbeleid en wat technisch, financieel, etc. wordt gewenst

·   multidisciplinaire, complexe toezichtactiviteiten op een belangrijk (inter-) nationaal of onderzoeksrelevant toezichtgebied

·   sprake van een complex karakter, waarbij eigen afweging wordt gevergd binnen de gestelde (inter-) nationale context van (strategische) beleidslijnen of modellen

.   zelfstandig handelen in spanningsveld tussen doelstelling toezichtbeleid en wat medisch, technisch, financieel, etc. wordt gewenst

Resultaten
toezicht

·   opgesteld inspectieplan vanuit het eigen toezichtsgebied op basis van geïnterpreteerde vraagstelling

·   inspecties uitgevoerd (aanpak, methode, organisatie, samenwerkingsverbanden, mensen, middelen)

·   resultaten geanalyseerd en bevindingen en aanbevelingen opgesteld

·   geadviseerd over op te leggen sancties en boetes en zorg gedragen voor uitvoering en oplegging hiervan

·   proces verbaal opgesteld

·   deelgenomen aan gezamenlijke acties met andere inspectiediensten

·   (deel)inspecties aangestuurd

·   opgestelde evaluatierapporten

·   gesignaleerd of en hoe wet- en regelgeving wordt nageleefd

·   voorlichting gegeven met betrekking tot toezicht

·   bijgedragen aan het adviseren van (inter)nationale toezichtorganisaties

·   inbreng geleverd van kennis en ervaring ten behoeve van de bijstelling en ontwikkeling van het toezichtbeleid op het toezichtgebied

·   opgestelde inspectieplannen of -programma’s met een vertaling en interpretatie van problematiek/onderwerp naar aard van diverse inhoudelijke en multidisciplinaire vraagstellingen

·   inspectieplannen of -programma’s en inspecties uitgevoerd (aanpak, methode, organisatie, samenwerkingsverbanden, mensen, middelen) dan wel gecoördineerd

·   resultaten geanalyseerd en bevindingen en aanbevelingen opgesteld en nadere onderzoeken ingesteld

·   geadviseerd over op te leggen sancties en boetes en zorg gedragen voor uitvoering en oplegging hiervan

·   proces verbaal opgesteld

·   deelgenomen en leiding gegeven aan gezamenlijke acties met andere inspectiediensten

·   inspecties aangestuurd (landelijk minder complex en regionaal complex)

·   opgestelde evaluatierapporten

·   gesignaleerd of en hoe wet- en regelgeving wordt nageleefd

·   voorlichting gegeven met betrekking tot toezicht

·   (inter)nationale toezichtorganisaties geadviseerd

·   inbreng geleverd aan de ontwikkeling van beleidsadviezen ten behoeve van de bijstelling van het toezichtbeleid op het aandachtsgebied

·   opgestelde inspectieplannen of -programma’s met een vertaling en interpretatie van problematiek/ onderwerp naar aard van diverse inhoudelijke, multidisciplinaire en complexe vraagstelling

·   inspectieplannen of -programma’s en inspecties uitgevoerd dan wel gecoördineerd met specifieke diepgaande problematiek (aanpak, methode, organisatie, samenwerkingsverbanden, mensen, middelen) die een politiek, maatschappelijk gevoelig raakvlak kunnen hebben

·   resultaten geanalyseerd, diverse onderzoeksresultaten beoordeeld en geïntegreerd en bevindingen en aanbevelingen opgesteld en nadere onderzoeken ingesteld

·   geadviseerd over op te leggen sancties en boetes en zorg gedragen voor uitvoering en oplegging hiervan

·   proces verbaal opgesteld

·   inspecties aangestuurd (landelijk en regionaal complex)

·   inhoudelijke resultaten en de bijdragen van derden beoordeeld.

·   opgestelde evaluatierapporten

·   gesignaleerd of en hoe wet- en regelgeving wordt nageleefd

·   voorlichting gegeven met betrekking tot toezicht

·   internationale toezichtorganisaties geadviseerd

.   inbreng geleverd van inspectiebrede (uitvoerings)beleidsadviezen ten behoeve van de bijstelling en ontwikkeling van toezichtbeleid

Speelruimte / Kaders

·   (internationale) wet- en regelgeving, vastgesteld beleid en overige richtlijnen als basis voor de uitvoering van het toezicht

·   beoordeling van bevindingen, aanbevelingen en inspectieplannen op kwaliteit en op bruikbaarheid of op externe afstemming met andere toezichtgebieden

.   werkwijzen en inhoud van de inspecties en de adviezen m.b.t. het toezichtbeleid komen tot stand op basis van een besluitvormings-proces

·   (internationale) wet- en regelgeving, vastgesteld beleid en overige richtlijnen als basis voor de uitvoering van het toezicht

·   beoordeling van bevindingen, aanbevelingen, inspectieplannen en -programma’s op kwaliteit en bruikbaarheid of op externe afstemming met andere toezichtgebieden

.   werkwijzen en inhoud van de inspecties en de (internationaal georiënteerde) adviezen m.b.t. (internationaal) toezichtbeleid komen tot stand op basis van een besluitvormingsproces

·   strategische beleidslijnen of modellen als basis voor de uitvoering van het toezicht

·   beoordeling van bevindingen, aanbevelingen, inspectieplannen en -programma’s op kwaliteit en bruikbaarheid of op externe afstemming met andere toezichtgebieden

·   werkwijzen en inhoud van de inspecties en de (internationaal georiënteerde) adviezen m.b.t. (internationaal) toezichtbeleid komen tot stand op basis van een besluitvormingsproces

·   verschuivingen in beleid/toezicht en innovatieve ontwikkelingen beïnvloeden de werkzaamheden en beslissingen

Kennis & Vaardigheid

·   brede of gespecialiseerde theoretische kennis van het toezichtgebied

·   inzicht in sociale, financiële, technische, economische of juridische samenhangen in bredere context dan alleen het eigen toezichtgebied

·   kennis en ervaring m.b.t. wet- en regelgeving vanuit handhavingsperspectief in relatie tot het toezichtgebied

·   vaardigheid in het analyseren en kunnen vertalen van ontwikkelingen in relatie tot het eigen toezichtgebied

·   vaardigheid in het opstellen van inspectieplannen, adviezen en evaluatierapporten en rekening houdend met economische, ambtelijke, politieke en bestuurlijke verhoudingen en haalbaarheid

·   vaardigheid in het uitvoeren en aansturen van (deel) inspecties

.   vaardigheid in het geven van (inhoudelijke) toelichtingen

·   brede of gespecialiseerde theoretische kennis van het toezichtgebied

·   inzicht in sociale, financiële, technische, economische of juridische samenhangen in bredere context dan alleen het eigen toezichtgebied

.   kennis en ervaring m.b.t. wet- en regelgeving vanuit handhavingsperspectief en ontwikkeling van (toezicht)beleid in relatie tot het toezichtgebied

·   vaardigheid in het analyseren en kunnen vertalen van (beleids-) ontwikkelingen in relatie tot het eigen toezichtgebied

·   vaardigheid in het opstellen van inspectieplannen, adviezen en evaluatierapporten en rekening houdend met economische, ambtelijke, politieke en bestuurlijke verhoudingen en haalbaarheid

·   vaardigheid in het aansturen van multidisciplinaire inspecties

.   vaardigheid in het geven van inhoudelijke toelichtingen met internationale oriëntatie

·   brede of gespecialiseerde theoretische kennis van het toezichtgebied

·   inzicht in sociale, financiële, technische, economische of juridische samenhangen in bredere context dan alleen het eigen toezichtgebied

.   kennis en ervaring m.b.t. wet- en regelgeving vanuit handhavingsperspectief en ontwikkeling van (toezicht)beleid in relatie tot het toezichtgebied

·   vaardigheid in het analyseren en kunnen vertalen van (beleids-) ontwikkelingen in relatie tot het eigen toezichtgebied

·   vaardigheid in het opstellen van inspectieplannen, adviezen en evaluatierapporten en rekening houdend met economische, ambtelijke, politieke en bestuurlijke verhoudingen en haalbaarheid

·   vaardigheid in het aansturen van integrale en (inter)nationale inspecties

.   vaardigheid in het verdedigen van en creëren van draagvlak voor zelf ontwikkelde ideeën/adviezen in- en externe overleggen

Contacten

·   intern (en extern) over werkzaamheden, de bevindingen van uitgevoerde inspecties en aanbevelingen om af te stemmen en belangentegenstellingen te overbruggen

.   intern en extern inhoudelijk afstemmen en adviseren over het toezichtgebied

·   intern (en extern) over werkzaamheden, de bevindingen van uitgevoerde inspecties en aanbevelingen om af te stemmen en belangentegenstellingen te overbruggen

.   intern en extern inhoudelijk afstemmen en adviseren over het toezichtgebied en toezichtbeleid met internationale oriëntatie

·   intern en extern verder reikende contacten en gecompliceerde overlegsituaties waar met ruim mandaat wordt onderhandeld en waarbij bovendien conflicterende belangen een rol spelen

.   creëren van draagvlak voor de ontwikkeling, verdediging, implementatie en uitvoering c.q. toepassing van toezicht en inspecties