Functiegroepen vergelijken

Kies twee functiegroepen om de resultaatgebieden, gedragsindicatoren, competenties en het kwaliteitenprofiel met elkaar te vergelijken.

Projectleider

Project-/ Programmamanagement

Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

Vergelijk de resultaatgebieden/resultaten van de twee functiegroepen

Is verantwoordelijk voor de realisatie van projectresultaten en voor aansturing van een projectteam.

Ontwikkelt, adviseert en implementeert en/of houdt toezicht op inhoudelijk meer of minder complexe bedrijfsvoeringproducten en/of –processen

Opdracht(gever) (politiek/ambtelijk)

 • Intake opdracht is uitgevoerd
 • Bijdrage aan scope en formulering projectopdracht en –resultaat is geleverd en gedeeld met de opdrachtgever; projectplan is opgesteld
 • SMART-projectopdrachten en –plannen zijn afgestemd met de opdrachtgever en wederzijdse acceptatie van de rand-voorwaarden en beschikbare middelen is verkregen
 • Opdrachtgever is conform afspraken en naar verdere behoeften geïnformeerd en verantwoording is afgelegd
 • Relatie met opdrachtgever is effectief onderhouden
 • Proces om te komen tot projectresultaten is efficiënt en transparant verlopen
 • Project is uitgevoerd conform afspraken
 • Opdrachten zijn verstrekt naar in- en externe partijen
 • Projectresultaten zijn geleverd en geaccepteerd conform projectopdracht en overgedragen aan opdrachtgever en/of lijnorganisatie; décharge van de opdrachtgever is verkregen
 • Nazorg is zonodig geleverd

Omgeving

 • Omgevingsanalyse is gemaakt en operationele aanpak is bepaald
 • Netwerk dat bijdraagt aan de realisatie van de projectdoelen/ organisatiedoelen is ingezet
 • Betrokken in- en externe partijen zijn effectief ingeschakeld
 • Er is adequaat en flexibel ingespeeld op ontwikkelingen

Bedrijfsvoering

 • Projectleiding is uitgevoerd en processen zijn transparant, efficiënt en kostenbewust aangestuurd conform de geldende wet- en regelgeving, kaders en afspraken
 • Projectmedewerkers, bedrijfsmiddelen en informatievoorziening zijn conform afspraken doelmatig en doeltreffend ingezet
 • Projectadministratie is op orde
 • Projectmedewerkers zijn begeleid
 • Input is geleverd aan lijnmanagement over functioneren medewerkers

Vernieuwen en verbeteren

 • Relevante informatie en kennis zijn overgedragen, binnen project en organisatie
 • Bijdragen aan vernieuwde/ verbeterde methoden, werkwijzen, werkprocessen, systemen, standaarden, kaders, producten, kennis(deling) en oplossingen zijn geleverd

Opdracht(gever) (politiek/ambtelijk)

 • Door opdrachtgever geaccepteerde adviezen en producten, die vertaald zijn naar de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever
 • Implementatie van adviezen en producten is gerealiseerd
 • Adviezen en producten zijn gericht op het afgesproken resultaat

Omgeving

 • Adviezen en producten zijn door de lijn gedragen
 • Heeft een relevant netwerk dat onderhouden en gebruikt wordt
 • Ontwikkelingen op het vakgebied/in de omgeving zijn onderkend en verwerkt in de adviezen en producten
 • Afstemming tussen de verschillende bedrijfsvoeringdisciplines is geborgd
 • Actoren binnen en buiten het departement/de overheid zijn effectief ingeschakeld

Bedrijfsvoering

 • Processen zijn gevolgd conform de geldende wet- en regelgeving, kaders en afspraken
 • Adviezen en producten zijn gerealiseerd conform plan van aanpak (tijd, kwaliteit, middelen)

Vernieuwen en verbeteren

 • Kennisdeling is geborgd
 • Vernieuwde methoden, werkwijzen, inzichten, werkprocessen en producten (door bijv.periodieke evaluaties d.m.v. plan-do-check-act-principe) zijn gerealiseerd

Vergelijk de gedragsindicatoren van de twee functiegroepen

Opdracht(gever) (politiek/ambtelijk)

 • Is zich bewust van de (in)formele regels, verschillende posities en belangen die relevant zijn voor het eigen werkterrein en handelt daar naar
 • Weet wat er speelt in (de inhoud van) het project
 • Toetst eigen ideeën en keuzen bij de opdrachtgever
 • Onderzoekt het project op wensen en belangen van verschillende betrokkenen
 • Stelt meetbare, haalbare en duidelijke doelen op voor het project en stemt de te leveren resultaten af met de opdrachtgever
 • Onderneemt tijdig acties om de van te voren met de opdrachtgever afgesproken resultaten te leveren
 • Richt zich op het behalen van de resultaten en signaleert tijdig indien deze niet haalbaar zijn

Omgeving

 • Signaleert ontwikkelingen die van invloed zijn op het eigen project
 • Schakelt op het juiste moment de juiste mensen in voor steun en medewerking
 • Legt en onderhoudt (in)formele contacten met voor het project relevante partijen
 • Brengt relevante partijen bij elkaar
 • Oefent invloed uit zonder de relatie te verstoren

Bedrijfsvoering

 • Maakt projectmedewerkers enthousiast voor het project
 • Spreekt duidelijke verwachtingen uit ten aanzien van de te behalen doelen/ resultaten
 • Laat voorbeeldgedrag zien
 • Geeft tijdig feedback
 • Geeft invulling aan de randvoorwaarden om gewenste doelen/resultaten te kunnen leveren
 • Zorgt voor een goede samenstelling van het projectteam
 • Komt met een plan van aanpak om doelen te bereiken
 • Maakt realistische inschattingen ten aanzien van benodigde tijd, capaciteit en middelen
 • Komt afspraken na, stelt prioriteiten en haalt deadlines
 • Stemt eigen planning af met relevante partijen

Vernieuwen en verbeteren

 • Deelt kennis en ervaring met de medewerkers en verwacht dat ook van de projectmedewerkers zelf en onderling
 • Zorgt ervoor dat de benodigde informatie actueel en toegankelijk is voor een ieder
 • Bedenkt niet alledaagse oplossingen voor een vraagstuk
 • Integreert nieuwe kennis in bestaande kennis en past deze toe
 • Leert van eigen ervaringen en fouten

Opdracht(gever) (politiek/ambtelijk)

 • Is zich bewust van de regels, verschillende posities en krachtenvelden in de organisatie en handelt daarnaar
 • Herkent ontwikkelingen en gevoeligheden binnen het eigen organisatie-onderdeel en andere organisatieonderdelen en handelt daarnaar
 • Legt verbanden tussen verschillende soorten informatie.
 • Komt met integrale analyses van vraagstukken/problemen
 • Onderbouwt zijn/haar standpunt met voor de doelgroep heldere, aansprekende argumenten
 • Brengt argumenten op het juiste moment naar voren
 • Reageert alert op argumenten van de ander door hierop aan te sluiten

Omgeving

 • Legt en onderhoudt contacten met voor de eigen organisatie relevante personen en organisaties
 • Benut op het juiste moment het netwerk om organisatiedoelstellingen te bereiken
 • Benadert de juiste personen voor steun en medewerking
 • Houdt in de adviezen en bij de producten rekening met relevante ontwikkelingen
 • Laat blijken op de hoogte te zijn van relevante ontwikkelingen en trends
 • Is in staat om planning en werkzaamheden aan te passen indien de omstandigheden in de omgeving daar om vragen

Bedrijfsvoering

 • Stelt concrete doelen, prioriteiten en acties voor zichzelf en eventueel voor anderen
 • Komt met realistische inschattingen ten aanzien van benodigde tijd, capaciteit en middelen
 • Maakt een planning, stelt prioriteiten en stemt deze af met de opdrachtgever
 • Kent de regels en procedures, maar zoekt zonodig de grenzen van wat mogelijk is

Vernieuwen en verbeteren

 • Initieert en stimuleert kennis(ontwikkeling) binnen de eigen organisatie
 • Evalueert eigen werk(wijze), leert daarvan en draagt nieuwe inzichten over aan collega’s

Vergelijk de competenties van de twee functiegroepen

 • Organisatiesensitiviteit
 • Resultaatgerichtheid
 • Netwerken
 • Motiveren
 • Plannen en organiseren
 • Zelfontwikkeling
 • Organisatiesensitiviteit
 • Analyseren
 • Overtuigingskracht
 • Netwerken
 • Omgevingsbewustzijn
 • Plannen en organiseren
 • Creativiteit

Vergelijk het kwaliteitenprofiel van de twee functiegroepen

Ervaring

 • enkele jaren ervaring in projectomgeving en projectteam(s)

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • HBO
Opleidingsrichting en/of vakkennis

basisopleiding projectmanagement

Overige kennis en vaardigheden
 • affiniteit met het werkveld

 • in internationale context: kennis van en taalvaardig in de relevante vreemde talen
 • (kennis van) inkoop- en contractprocessen en -procedures, projectbeheersing: tijd en geld

Competenties uit het kernprofiel

 • organisatiesensitiviteit
 • resultaatgerichtheid
 • netwerken
 • motiveren
 • plannen-en-organiseren
 • zelfontwikkeling

Ervaring

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • WO
Opleidingsrichting en/of vakkennis

Relevant voor aandachtsgebied:

 

Communicatie:
.   PM

Facilitair:
.   HBO: Facility Management of vergelijkbaar
.   WO: Algemene Economie, Bestuurskunde met economische variant

Financiën:
.   HBO: Financieel/ (Bedrijfs) Administratief; Bedrijfseconomie; Bestuurskunde
.   WO: Algemene Economie/(Bedrijfs)Economie/ Bestuurskunde met economische variant/Registeraccountant(RA)/ Registercontroller(RC)

ICT:
Zie het Kwaliteitsraamwerk Iv

Informatievoorziening (o.a. DIM/Documentair informatiemanagement)
.   WO Relevante opleidingen voor het vakgebied o.a. Informatiekunde of gelijkwaardig, aangevuld met cursussen op het gebied van informatiemanagement

Inkoop
.   HBO: HEAO, Facility Management, Technische Bedrijfskunde of vergelijkbaar
.   WO: Bedrijfseconomie, Bedrijfskunde

Personeel
.   HBO:  o.a. HRM / Personeel en Arbeid / Bestuurskunde / Bedrijfskunde / HEAO
.   WO:   o.a. Bedrijfskunde / Personeelswetenschappen / Sociale weten-schappen

Auditing:
Interviewtechnieken
Voor Accountant WO Bedrijfskunde

Overige kennis en vaardigheden

Algemene kennis en vaardigheden:

 • Opdrachtgeverschap (o.a. uitbesteden en contractmanagement)
 • Uitstekend rapporteren (mondeling en schriftelijk)
 • Bijeenkomsten leiden

Relevant voor aandachtsgebied:

Communicatie:
.   PM

Facilitair:
.  
Procesinrichting

Financiën:
.   Financieel Management; Procesinrichting en –beheersing (bijv. Rijksacademie voor Fin. en Economie)
.   Alleen voor controlfuncties: Kennis van bedrijfseconomie en overheidsfinanciën; globale kennis van kosten-batenanalyse; methoden en technieken beleidsevaluatie; relevante postdoctorale controllersopleiding; inkoopbeleid en –processen

ICT:
.  
Zie het Kwaliteitsraamwerk Iv

Informatievoorziening (o.a. DIM/Documentair informatiemanagement)
. Kunnen ontwikkelen van kaders en beleid voor de informatiehuishouding

Inkoop
. Kunnen ontwikkelen van kaders en beleid voor de informatiehuishouding

Personeel: 
      Relevant voor betreffend specialisme, o.a.:
. ambtenarenrecht
. arbeidsmarktcommunicatie
. arbeidsvoorwaarden en rechtspositie
. formatie en functiewaardering
. mobiliteit
. onderwijskunde
. organisatiekunde
. organisatieontwikkeling

Auditing:
.   kennis van de auditmethodiek bij de rijksoverheid en van comptabele regelgeving
.   Interviewtechnieken
.   Oderzoeksmethodologie

Competenties uit het kernprofiel

 • organisatiesensitiviteit
 • overtuigingskracht
 • analyseren
 • netwerken
 • omgevingsbewustzijn
 • plannen-en-organiseren
 • creativiteit