Terug naar functiegroepen overzicht

Functiegroepen vergelijken

Kies twee functiegroepen om de resultaatgebieden, gedragsindicatoren, competenties en het kwaliteitenprofiel met elkaar te vergelijken.

Adviseur Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

Trainer

Bedrijfsvoering

Vergelijk de resultaatgebieden/resultaten van de twee functiegroepen

Ondersteunt, bereidt voor en/of adviseert op onderdelen van het bedrijfsvoeringproces

Het professioneel en persoonlijk ontwikkelen van medewerkers door opleidingen en trainingen en het ontwikkelen van trainingsmateriaal

Opdracht(gever) (politiek/ambtelijk)

 • Adviezen en/of producten zijn geleverd conform afspraak, opdracht (SLA1) en/of adviesvraag
 • De klant is effectief ondersteund bij het formuleren van zijn/haar vraag

Omgeving

 • In- en externe bronnen zijn effectief en efficiënt gebruikt
 • Heeft een relevant netwerk dat is onderhouden en gebruikt
 • Relevante ontwikkelingen op het eigen aandachtsgebied zijn meegenomen bij adviezen en/of producten

Bedrijfsvoering

 • Processen zijn gevolgd conform de geldende wet- en regelgeving, kaders en afspraken
 • Adviezen en/of producten zijn gerealiseerd conform plan van aanpak (tijd, kwaliteit, middelen)
 • De administratie is op orde

Vernieuwen en verbeteren

 • Kennisdeling is geborgd
 • Werkprocessen zijn verbeterd door middel van het plan-do-check-act-principe

Opdracht(gever) (politiek/ambtelijk)

 • Programma is optimaal afgestemd op leerbehoeften en -mogelijkheden en organisatie-doelstelling
 • Kennis, vaardigheden en houdingsaspecten bij deelnemers zijn aanwijsbaar toegenomen
 • Overeengekomen bijdragen zijn geleverd aan de vastgestelde afspraken over gedrags- en houdingsverandering en persoonlijke ontwikkeling
 • Optimaal (gemotiveerde) deelname aan het (trainings)programma is gerealiseerd

Omgeving

 • (trainings)Programma’s zijn op de juiste wijze afgestemd met de relevante partijen

Bedrijfsvoering

 • Administratie en intern beheer is op orde
 • Collega-trainers en freelancers zijn optimaal geïnformeerd en geëquipeerd
 • Gemotiveerd team en juiste inzet van trainers op de programma’s (alleen voor de coördinator)

Vernieuwen en verbeteren

 • Actuele ontwikkelingen op het vakgebied zijn binnen het opleidingsinstituut geïntegreerd in het programma
 • Bijdragen aan de ontwikkeling en actualisering van onderwijsprogramma’s zijn geleverd
 • Programma is adequaat getoetst en geëvalueerd bij de cursist

Vergelijk de gedragsindicatoren van de twee functiegroepen

Opdracht(gever) (politiek/ambtelijk)

 • Achterhaalt de kern van de opdracht of het probleem en vraagt zonodig door
 • Probeert de vraag van de klant scherp te krijgen en toetst de vraagstelling bij de klant
 • Formuleert verschillende oplossingsmogelijkheden
 • Signaleert ontbrekende informatie en zet informatievragen uit bij collega’s
 • Legt verbanden tussen gegevens
 • Weegt gegevens en alternatieve handelwijzen tegen elkaar af en komt op basis hiervan tot een goed advies
 • Brengt de voor- en nadelen van verschillende keuzen naar voren

Omgeving

 • Stemt tijdig af met andere afdelingen en collega's die bijdragen aan het eindresultaat en betrekt hen bij de ontwikkeling van het eindresultaat
 • Draagt bij aan een gezamenlijk resultaat ook wanneer dit niet direct van persoonlijk belang is
 • Zoekt actief collega's op om informatie te halen of te brengen
 • Toont interesse, deelt kennis
 • Heeft oog voor belangentegenstellingen
 • Geeft de mogelijke consequenties van veranderingen aan bij de klant
 • Past acties aan veranderende omstandigheden aan

Bedrijfsvoering

 • Heeft een aanpak voor ogen om tot het resultaat te komen
 • Maakt een realistische inschatting van benodigde tijd, middelen en capaciteit
 • Heeft de aanpak afgestemd met de klant, de opdrachtgever en met de betrokken collega's/afdelingen
 • Legt de voortgang en de resultaten van het werk vast in documenten
 • Zorgt ervoor dat voortgang en resultaten toegankelijk zijn voor collega's en opvolgers
 • Legt verantwoording af aan opdrachtgever, leidinggevende en controlerende instanties

Vernieuwen en verbeteren

 • Houdt vakkennis bij via literatuur, seminars en dergelijke
 • Deelt de opgedane kennis met collega's
 • Integreert nieuwe inzichten in bestaande werkprocessen
 • Werkt zich snel in een nieuw/onbekend onderwerp in
 • Leert van eigen ervaring en fouten

Opdracht(gever) (politiek/ambtelijk)

 • Kiest een aanpak die past bij de situatie
 • Stemt de eigen gedragstijl af op de situatie
 • Schakelt bij weerstand over op een aanpak die wel tot het gestelde doel leidt
 • Speelt adequaat in op onverwachte situaties
 • Raakt bij cursisten de juiste snaar
 • Sluit aan bij de belevingswereld van de cursist
 • Houdt rekening met de intrinsieke motivatie van de cursist
 • Enthousiasmeert en stimuleert de cursist tot actieve deelname aan het programma of training
 • Heeft een scherp beeld van de vraag van de klant
 • Is op de hoogte van wat er speelt binnen de organisatie van de klant en kan daarop inspelen
 • Toetst regelmatig de klanttevredenheid
 • Verplaatst zich in de belevingswereld van de cursist en toont begrip
 • Herkent emoties, spanningen en afwijkend gedrag en schat risico’s in
 • Achterhaalt op respectvolle wijze eventuele weerstand bij de cursisten

Omgeving

 • Weet wat er speelt en laat blijken op de hoogte te zijn van de relevante ontwikkelingen en trends op het eigen werkterrein
 • Geeft betekenis aan relevante ontwikkelingen voor de eigen programma’s

Bedrijfsvoering

 • Maakt eigen belang ondergeschikt aan gezamenlijk belang
 • Ondersteunt collega’s gevraagd en ongevraagd bij de realisatie van de gemeenschappelijke doelstelling
 • Toont oprechte belangstelling in anderen en behoudt een goede relatie met hen
 • Wisselt regelmatig kennis, informatie en ideeën uit met collega’s en vraagt reacties

Vernieuwen en verbeteren

 • Volgt de ontwikkelingen op het vakgebied en houdt de eigen deskundigheid op peil
 • Integreert nieuwe kennis in bestaande kennis en past deze toe
 • Werkt zich snel in een nieuwe materie of werksituatie in

Vergelijk de competenties van de twee functiegroepen

 • Klantgerichtheid
 • Analyseren
 • Samenwerken
 • Omgevingsbewustzijn
 • Plannen en organiseren
 • Voortgangscontrole
 • Zelfontwikkeling
 • Flexibiliteit
 • Motiveren
 • Klantgerichtheid
 • Inlevingsvermogen
 • Omgevingsbewustzijn
 • Samenwerken
 • Zelfontwikkeling

Vergelijk het kwaliteitenprofiel van de twee functiegroepen

Ervaring

 • Enige relevante ervaring
 • Werken in teamverband;
 • samenwerken met andere aandachtsgebieden/kennisgebieden

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • MBO
Opleidingsrichting en/of vakkennis

relevant voor vakgebied:

Communicatie: PM

Facilitair:
.   MBO Facility Management of vergelijkbaar

Financiën: 
.   MBO Financieel/(Bedrijfs)Administratief/Bedrijfseconomie

ICT:
.   Zie het Kwaliteitsraamwerk Iv

Informatievoorziening: (o.a. DIM/Documentair informatiemanagement): 
.   o.a. MBO informatiedienstverlening (bibliotheken)

Inkoop:
.   MEAO, Facility Management of vergelijkbaar

Personeel:
.   HBO, o.a. HRM / Personeel en Arbeid / Bestuurskunde / Bedrijfskunde / HEAO

Auditing:
n.v.t.

Overige kennis en vaardigheden

Algemene kennis en vaardigheden:

 • Basisadviesvaardigheden, o.a.: adviesrollen; fases adviesproces; intakegesprek; diagnose en onderzoek; goed kunnen rapporteren (mondeling en schriftelijk); presenteren
 • Werkprocessen, procedures, wet- en regelgeving (o.a. Comptabiliteitswet), methoden en technieken, relevant voor eigen aandachtsgebied / kennisgebied
 • Taak, organisatie en cultuur van organisatieeenheid en klant-gebied(en)
 • Projectmatig werken
 • ICT-hulpmiddelen, o.a. SAP
 • AO-regels en -procedures

relevant voor vakgebied:

Communicatie:
PM

Facilitair:
.   Inkoopopleiding op HBO-niveau (bijv. RIO gevorderd - voor de inkoper- ); Procesbeheersing

Financiën: 

·   Financiële administratie in een batenlastenomgeving/stelsel van dubbel boekhouden; kennis van kas/verplichtingenstelsel; Rijksbegrotingsvoorschriften/RBV; regelgeving voor financieel en materieel beheer conform Regeling Baten-Lastendienst; Kwaliteitszorg; kostprijssystematieken
.   Alleen voor controlfuncties: Relevante controllersopleiding; methoden en technieken beleidsevaluatie; wet- en regelgeving ogv externe verslaglegging

ICT:
.   Zie het Kwaliteitsraamwerk Iv

Informatievoorziening: (o.a. DIM/Documentair informatiemanagement): 
·   Kennis van en inzicht in de informatiehuishouding van de organisatie
·   Kennis van de ordenings- en ontsluitingsmethoden en –technieken, zoals: classificatieschema’s, documentaire structuurplannen en thesauri

Inkoop:
.   Basiskennis en -vaardigheden inkoop en aanbesteden;
.   Inkoopopleiding op MBO- of HBO-niveau (RIO 1 of RIO gevorderd, of vergelijkbaar)

Personeel:

Relevant voor betreffend specialisme, o.a.:

·   ambtenarenrecht

·   arbeidsmarktcommunicatie

·   arbeidsvoorwaarden en rechtspositie

·   formatie en functiewaardering

·   mobiliteit

·   onderwijskunde

·   organisatiekunde

.   organisatieontwikkeling

Auditing:
n.v.t.

Competenties uit het kernprofiel

 • klantgerichtheid
 • analyseren
 • samenwerken
 • omgevingsbewustzijn
 • plannen-en-organiseren
 • voortgangscontrole
 • zelfontwikkeling

Ervaring

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • MBO
Opleidingsrichting en/of vakkennis

Opleidingen m.b.t. didactische vaardigheden:
.   MBO didactiek is een pré

Opleidingen relevant voor het aandachtsgebied:
Sport:
.   MBO Sport en Bewegen (SB), CIOS, Academie voor Lichamelijke Opvoeding, of vergelijkbaar
.   Kwalificaties zelfverdediging en/of fitness

Overige kennis en vaardigheden

kennis van de organisatie en van het beleid

Opleiding departementspecifiek

Werk- en denkniveau
Opleidingsrichting en/of vakkennis

Veiligheid en Justitie (DJI):

HBO en WO: relevant voor de aandachtsgebieden Communicatie, Leiderschapsontwikkeling, Recht en regelgeving, Weerbaarheid en Veiligheid, Zorg

Competenties uit het kernprofiel

 • flexibiliteit
 • motiveren
 • klantgerichtheid
 • inlevingsvermogen
 • omgevingsbewustzijn
 • samenwerken
 • zelfontwikkeling