Resultaten

Opdracht(gever) (ambtelijk)

 • Informatie ten behoeve van producten, diensten en casuïstiek is verzameld, geanalyseerd, beoordeeld en/of gecontroleerd
 • Voortgang en doorlooptijd zijn bewaakt en geleverde producten en diensten sluiten aan bij wat nodig is voor een volgende fase
 • Producten en diensten zijn  ontwikkeld en afgehandeld binnen gestelde termijnen en helder geformuleerd en onderbouwd

Omgeving

 • Inhoudelijke en procesmatige afstemming met de (keten)-partners heeft  op juiste wijze plaatsgevonden
 • Heeft een relevant netwerk binnen en buiten de organisatie dat is onderhouden en wordt gebruikt

Bedrijfsvoering

 • De kaders en wet- en regel-geving zijn op de juiste wijze gevolgd en toegepast
 • De administratie is op orde
 • Er is een gemotiveerd team (geldt alleen voor coördinatoren)
 • Mensen en middelen zijn effectief ingezet, werkprocessen zijn adequaat gecoördineerd (geldt alleen voor coördinatoren)

Vernieuwen en verbeteren

 • Voorstellen zijn geleverd en/of geïmplementeerd voor de verbetering en efficiency van werkprocessen
 • Kennisdeling is geborgd

Voorbeelden producten en/of diensten: processen, dossiers, systemen, implementatie, aanvragen, beschikkingen, vergunningen, besluiten, instructies, normen, kaders, richtlijnen, voorstellen, plannen, analyses, opdrachten, (onderzoeks/verantwoordings)rapporten, nota’s, vertalingen, dossiers, (management)informatie, publieksvoorlichting (content, voorlichtingsmateriaal, schriftelijke / telefonische beantwoording op vragen van burgers etc.), zittings-/procesvertegenwoordiging, etc.

Gedragsindicatoren

Opdracht(gever) (ambtelijk)

 • Selecteert de juiste informatie uit de relevante bronnen
 • Vormt zich een mening op basis van de juiste informatie en in het licht van relevante criteria en omstandigheden
 • Vraagt zonodig een second opinion
 • Brengt alle aspecten van het vraagstuk in kaart en belicht het vraagstuk van verschillende kanten
 • Herkent gevoeligheden en situaties en handelt daar naar
 • Maakt de eigen positie duidelijk in conflictsituaties en bespreekt dit zonodig met de leidinggevende
 • Gaat zorgvuldig om met gevoelige en persoonlijke informatie
 • Handelt conform regels en voorschriften
 • Hanteert de regelgeving als toetsingskader, laat zich niet leiden door persoonlijke overtuigingen
 • Denkt, rekening houdend met de behoeften van de klant, mee over oplossingen die passen binnen de kaders
 • Streeft binnen de mogelijkheden naar begrip bij de klanten en tevredenheid bij de opdrachtgever
 • Handelt klantvragen efficiënt af (en zorgt zonodig voor nazorg)
 • Stelt meetbare, haalbare en duidelijke doelen op eigen taakgebied
 • Komt afspraken na, haalt de afgesproken deadlines
 • Onderneemt gericht acties om het gestelde doel te bereiken

Omgeving

 • Stemt de planning af met alle belanghebbenden
 • Houdt een goede relatie met alle belanghebbenden.
 • Handelt zelf vanuit  het gemeenschappelijk belang
 • Draagt bij aan het oplossen van tegenstellingen
 • Deelt eigen inzichten en verplaatst zich in  de beweegredenen van anderen

Bedrijfsvoering

 • Maakt een planning en maakt met anderen afspraken over kwaliteit en levertijd
 • Houdt de voortgang in de gaten van eigen acties en van anderen.
 • Spreekt anderen tijdig aan op afwijkingen van de planning
 • Houdt een toegankelijk en actueel werkdossier bij
 • Heeft een actieve rol bij het enthousiasmeren van medewerkers voor het bereiken van resultaten
 • Geeft medewerkers erkenning voor hun bijdragen
 • Houdt voeling met de werkvloer

Vernieuwen en verbeteren

 • Integreert nieuwe kennis in bestaande kennis en past deze toe
 • Komt met verbetervoorstellen, oplossingen en nieuwe ideeën
 • Wisselt regelmatig informatie en kennis uit met collega’s

Competenties

 • integriteit
 • klantgerichtheid
 • motiveren
 • oordeelsvorming
 • plannen en organiseren
 • resultaatgerichtheid
 • samenwerken
 • zelfontwikkeling

Kwaliteitenprofielen

Kwaliteitenprofielen vergelijken

Ervaring

 • Enige ervaring met toepassing van relevante wet- en regelgeving

Opleiding: Rijk

Werk- en denkniveau:
 • MBO
Opleidingsrichting en/of vakkennis:
 • Relevant voor te leveren product(en) of dienst(en)
Overige kennis en vaardigheden:
 • Kennis van en vaardigheid met relevante ICT-systemen

Opleiding: departmentsspecifiek

P.M.

Competenties

 • Oordeelsvorming
 • Integriteit
 • Klantgerichtheid
 • Resultaatgerichtheid
 • Samenwerken
 • Plannen en organiseren
 • Motiveren (geldt alleen voor coördinerende rol)
 • Zelfontwikkeling

Competenties: departementsspecifieke

P.M.

Ervaring

 • Enige ervaring met toepassing van relevante wet- en regelgeving
 • Meerdere jaren ervaring met functionele begeleiding van collega’s en daarin succesvol

Opleiding: Rijk

Werk- en denk niveau:
 • HBO
Opleidingsrichting en/of vakkennis:
 • Management / Economie / Recht / MER
Overige kennis en vaardigheden:
 • Kennis van en vaardigheid met relevante ICT-systemen

Opleiding: departmentsspecifiek

P.M.

Competenties

 • Oordeelsvorming
 • Integriteit
 • Klantgerichtheid
 • Resultaatgerichtheid
 • Samenwerken
 • Plannen en organiseren
 • Motiveren (geldt alleen voor coördinerende rol)
 • Zelfontwikkeling

Competenties: departementsspecifieke

P.M.

Ervaring

 • Enige ervaring met toepassing van relevante wet- en regelgeving
 • Meerdere jaren ervaring met functionele begeleiding van collega’s en daarin succesvol

Opleiding: Rijk

Werk- en denkniveau:
 • HBO
Opleidingsrichting en/of vakkennis:
 • Management / Economie / Recht / MER
Overige kennis en vaardigheden:
 • Kennis van en vaardigheid met relevante ICT-systemen

Opleiding: departmentsspecifiek

P.M.

Competenties

 • Oordeelsvorming
 • Integriteit
 • Klantgerichtheid
 • Resultaatgerichtheid
 • Samenwerken
 • Plannen en organiseren
 • Motiveren (geldt alleen voor coördinerende rol)
 • Zelfontwikkeling

Competenties: departementsspecifieke

P.M.

Ervaring

 • Enige ervaring met toepassing van relevante wet- en regelgeving
 • Meerdere jaren ervaring met functionele begeleiding van collega’s en daarin succesvol

Opleiding: Rijk

Werk- en denk niveau:
 • HBO
Opleidingsrichting en/of vakkennis:
 • Management / Economie / Recht / MER
Overige kennis en vaardigheden:
 • Kennis van en vaardigheid met relevante ICT-systemen
 • Kennis van relevante wet- en regel-geving
 • Basisadviesvaardigheden
 • Opstellen adviesnota’s (o.a. compositie, spelling, snelheid)

Opleiding: departmentsspecifiek

P.M.

Competenties

 • Oordeelsvorming
 • Integriteit
 • Klantgerichtheid
 • Resultaatgerichtheid
 • Samenwerken
 • Plannen en organiseren
 • Motiveren (geldt alleen voor coördinerende rol)
 • Zelfontwikkeling

Competenties: departementsspecifieke

P.M.

Functietyperingen

Functietyperingen vergelijken

Functietypering

33332  33233  33  32 (39)

Schaal 8

Algemene omschrijving

 • vanuit eigen vakdeskundig-heid leveren van bijdragen aan de totstandkoming en/of ontwikkeling van producten en diensten van het primaire proces binnen een begrensd aandachtsgebied
 • beperkte reikwijdte van de vakinhoudelijke problematiek
 • inspelen op wisselende omstandigheden die het werk beïnvloeden

Resultaten

Opdracht
 • verzamelde informatie over producten en/of diensten gecontroleerd op juistheid en volledigheid conform afspraken en beschikbaar en helder onderbouwd
 • producten, diensten en casuïstiek inhoudelijk juist geïnterpreteerd op basis van verzamelde informatie, wet & regelgeving, vakdeskundigheid en geldende criteria en afgehandeld binnen gestelde termijnen, dan wel klaar voor een volgende stap van verwerking
 • overzicht op het verwerkingsproces van producten en/of diensten in voldoende mate aanwezig; geleverde (tussen)producten en/of diensten sluiten aan bij wat gewenst is voor een volgende stap

Speelruimte/ Kaders

 • samenhangende richtlijnen, procedures, wet- en regelgeving en/of beleidslijnen
 • beoordeling op geleverde producten en diensten en op de kwaliteit
 • aanpak en keuze van methoden passen binnen bekende of minder bekende oplossingen, waaruit een keuze wordt gemaakt
 • beslissingen genomen waarbij geïnterpreteerd moet worden welke situaties van toepassing of van invloed zijn

Kennis & Vaardigheid

 • theoretische en toepassingsgerichte kennis van het aandachtsgebied of vakgebied
 • inzicht in sociale, financieel-economische, financiële, technische, economische of juridische samenhangen
 • vaardigheid in het doen van aanbevelingen over geconstateerde feiten
 • vaardigheid in het rapporteren over bevindingen aan de hand van overzichten en geaggregeerde informatie
 • vaardigheid in het inhoudelijk en procesmatig tot stand brengen en verbeteren van producten en diensten

Contacten

 • verkrijgen van informatie ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden of het toelichten van gegevens aan derden
 • tussen de samenwerkende partijen is sprake van uiteenlopende belangen

Functietypering

33333  33333  33  33 (42)

Schaal 9

Algemene omschrijving

 • vanuit eigen vakdeskundigheid leveren (van bijdragen aan de totstandkoming en/of ontwikkeling) van producten en diensten binnen een eigen aandachtsgebied dat raakvlakken heeft met andere aandachtsgebieden
 • beperkte reikwijdte van de vakinhoudelijke problematiek
 • inspelen op onverwachte omstandigheden, op ontwikkelingen in technologie of op beleidswijzigingen

Resultaten

Opdracht
 • verzamelde informatie over producten en/of diensten gecontroleerd op juistheid en volledigheid conform afspraken en beschikbaar, helder onderbouwd en afgestemd
 • producten, diensten en casuïstiek inhoudelijk juist geïnterpreteerd en getoetst op basis van verzamelde informatie, wet & regelgeving, vakdeskundigheid en geldende criteria en afgehandeld binnen gestelde termijnen, dan wel klaar voor een volgende stap van verwerking
 • overzicht op het verwerkingsproces van producten en/of diensten in voldoende mate aanwezig; geleverde (tussen)producten en/of diensten sluiten aan bij wat gewenst is voor een volgende stap
 • adviezen gegeven ten aanzien van (de uitvoering van) uiteenlopende producten en diensten
 • collega’s ondersteund en begeleid op delen van het vakgebied

Speelruimte/ Kaders

 • samenhangende richtlijnen, procedures, wet- en regelgeving en/of beleidslijnen
 • beoordeling op geleverde producten en diensten en op de kwaliteit
 • aanpak en keuze van methoden in belangrijke mate aan het eigen inzicht overgelaten
 • beslissingen genomen waarbij geïnterpreteerd moet worden welke situaties van toepassing of van invloed zijn

Kennis & Vaardigheid

 • theoretische en toepassingsgerichte kennis van het aandachtsgebied of vakgebied
 • inzicht in sociale, financieel-economische, financiële, technische, economische of juridische samenhangen
 • vaardigheid in het doen van aanbevelingen over geconstateerde feiten
 • vaardigheid in het rapporteren over bevindingen aan de hand van overzichten en geaggregeerde informatie
 • vaardigheid in het ontwerpen en realiseren van uitvoeringsgerichte regelingen en procedures
 • vaardigheid in het inhoudelijk en procesmatig tot stand brengen en verbeteren van producten en diensten

Contacten

 • (inhoudelijk) afstemmen van werkwijzen, het afstemmen over de toepassing van regelgeving of uitvoering van beleid
 • tussen de samenwerkende partijen is sprake van uiteenlopende belangen

Functietypering

43343  43333  33  33 (45)

Schaal 10

Algemene omschrijving

 • vanuit eigen vakdeskundigheid leveren van producten en diensten binnen een nieuw, omvangrijk en/of complex aandachtsgebied waarbij sprake is van minder gangbare of nieuwe problemen
 • inspelen op onverwachte omstandigheden, op ontwikkelingen in technologie of op beleidswijzigingen

Resultaten

Opdracht
 • verzamelde informatie over heterogene of meer complexe producten en/of diensten is gecontroleerd op juistheid en volledigheid conform afspraken en is beschikbaar, helder onderbouwd en afgestemd
 • producten, diensten en casuïstiek op de juiste wijze geanalyseerd en getoetst op basis van verzamelde informatie, wet & regelgeving, vakdeskundigheid en geldende criteria en afgehandeld binnen gestelde termijnen, dan wel klaar voor een volgende stap van verwerking
 • adviezen gegeven ten aanzien van (de uitvoering van) uiteenlopende producten en diensten
 • collega’s ondersteund en begeleid op het gehele vakgebied

Speelruimte/kaders

 • samenhangende richtlijnen, procedures, wet- en regelgeving en/of beleidslijnen
 • beoordeling op geleverde producten en diensten en op de kwaliteit
 • beslissingen genomen waarbij geïnterpreteerd moet worden welke situaties van toepassing of van invloed zijn

Kennis & Vaardigheid

 • theoretische en toepassingsgerichte kennis van het aandachtsgebied of vakgebied inzicht in sociale, financieel-economische, financiële, technische, economische of juridische samenhangen
 • vaardigheid in het adviseren over aangelegenheden binnen het aandachtsgebied
 • vaardigheid in het opstellen van adviezen, notities, rapporten, voorschriften, richtlijnen e.d.
 • vaardigheid in het inhoudelijk en procesmatig tot stand brengen en verbeteren van producten en diensten
 • vaardigheid in het analyseren van de gevolgen van nieuwe wet- en regelgeving en in het signaleren en oplossen van zich voordoende problemen bij de uitvoering van de betreffende regelgeving

Contacten

 • (inhoudelijk) afstemmen van werkwijzen, het afstemmen over de toepassing van regelgeving of uitvoering van beleid
 • tussen de samenwerkende partijen is sprake van uiteenlopende belangen

Functietypering

43443  43334  43  43 (49)

Schaal 11

Algemene omschrijving

 • vanuit eigen vakdeskundigheid leveren van producten en diensten binnen een nieuw, omvangrijk en/of complex aandachtsgebied waarbij sprake is van minder gangbare of nieuwe problemen
 • opgetreden als materie-inhoudelijk specialist
 • inhoudelijke dan wel procesmatige coördinatie

Resultaten

Opdracht
 • verzamelde informatie over specialistische of meer complexe (met elkaar verweven) producten en/of diensten en gecontroleerd op juistheid en volledigheid conform afspraken en is beschikbaar, helder onderbouwd en afgestemd
 • complexe producten, diensten en casuïstiek met een gespecialiseerd karakter en een diepgaande vakproblematiek behandeld dan wel procesmatig gecoördineerd
 • adviezen gegeven ten aanzien van (de uitvoering van) uiteenlopende producten en diensten
 • collega’s ondersteund en begeleid op het gehele vakgebied
 • opgetreden als materie-inhoudelijk specialist

Speelruimte/kaders

 • samenhangende richtlijnen, procedures, wet- en regelgeving en/of beleidslijnen
 • beoordeling op bruikbaarheid van producten en diensten en afstemming met andere aandachtsgebieden
 • beslissingen genomen waarbij geïnterpreteerd moet worden welke situaties van toepassing of van invloed zijn

Kennis & Vaardigheid

 • brede of gespecialiseerde theoretische kennis van het aandachtsgebied of vakgebied
 • inzicht in sociale, financieel-economisch, financiële, technische, economische of juridische samenhangen in bredere context dan alleen het eigen werkterrein
 • vaardigheid in het adviseren over aangelegenheden binnen het aandachtsgebied
 • vaardigheid in het opstellen van adviezen, notities, rapporten, voorschriften, richtlijnen e.d.
 • vaardigheid in het inhoudelijk en procesmatig tot stand brengen en verbeteren van producten en diensten
 • vaardigheid in het uitvoeren van analyses, het oplossen van knelpunten en het doen van verbetervoorstellen
 • vaardigheid in het bijdragen aan het ontwikkelen van kaders voor de uitvoering

Contacten

 • voeren van in- en extern overleg om afstemming te bereiken en adviezen te geven over de toepassing van regelgeving of uitvoering van beleid. Er is daarbij sprake van belangentegenstellingen