Wetenschappelijk Medewerker

Uitvoeren en inhoudelijk verantwoordelijk zijn voor (complexere) wetenschappelijke onderzoeken.

Opdracht(gever) (politiek/ambtelijk)

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Kennisproducten zijn conform onderzoeksvraag en geaccepteerd
 • Gevraagd en ongevraagd advies over of naar aanleiding van kennisproducten is gegeven
 • Ontwikkeling van nieuwe inzichten en/of methoden is geïnitieerd en toegepast
 • Komt, samen met de opdrachtgever tot een goede onderzoeksvraag/-opdracht
 • Zoekt (samen met de opdrachtgever) naar passende oplossingen
 • Komt met analyses van vraagstukken / problemen vanuit verschillende disciplines / invalshoeken
 • Neemt de verantwoordelijkheid voor een correcte uitvoering van het onderzoek
 • Anticipeert waar mogelijk op vragen en kom op basis daarvan tot een advies
 • Analyseren
 • Vormt zich een mening op basis van informatie, argumenten en afwegingen
 • Houdt bij de eigen oordeelsvorming rekening met verschillende perspectieven, opvattingen, onzekerheden, etc.
 • Weegt beschikbare informatie en alternatieven tegen elkaar af in het licht van vraagstelling / het probleem
 • Overziet de mogelijke consequenties van zijn standpunt (risico’s, afbreukrisico’s)
 • Oordeelsvorming

Omgeving

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Maatschappelijke / wetenschappelijke vraagstukken zijn vertaald naar een onderzoeksopdracht
 • (Inter)Nationale partijen binnen en buiten het instituut zijn effectief ingeschakeld
 • Erkenning als autoriteit / expert op het eigen kennisgebied
 • Een relevant netwerk is opge-bouwd, onderhouden en gebruikt
 • Wisselt regelmatig kennis, informatie en ideeën uit met anderen en vraagt actief feedback op eigen ideeën
 • Weet de juiste partijen binnen en buiten het instituut te raadplegen en in te zetten voor het oplossen van de vraagstukken/onderzoeksopdrachten
 • Ondersteunt collega’s gevraagd en ongevraagd bij de realisatie van de vraagstukken/onderzoeksopdrachten
 • Samenwerken
 • Onderbouwt eigen standpunten met heldere en aansprekende argumenten
 • Wint anderen voor zijn/haar onderzoeksaanpak/-plan
 • Gebruikt argumenten en inzichten van anderen om eigen standpunten kracht bij te zetten en de discussie in eigen voordeel te beïnvloeden
 • Overtuigingskracht

Bedrijfsvoering

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Processen zijn conform geldende wet- en regelgeving, kaders (AO) en afspraken uitgevoerd
 • Product is gerealiseerd binnen randvoorwaarden (tijd, kwaliteit, middelen
 • Er is een volledig uitgevoerde onderzoeksopdracht conform afspraken
 • Geeft kaders mee voor het werkproces, oa. over kwaliteit, inzetten netwerk, etc.
 • Beoordeelt plan van aanpak, o.a. op haalbaarheid planning en inzet van middelen
 • Is verantwoordelijk voor de voortgang van het onderzoek en stuurt tijdig bij
 • Maakt heldere werkafspraken met en betrekt medewerkers bij de opzet en uitvoering van de onderzoeksvraag
 • Plannen en organiseren

Vernieuwen en verbeteren

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Kennisdeling en kennisontwikkeling zijn geborgd
 • Vernieuwde/innovatieve/verbeterde methoden, werkwijzen, inzichten, werkprocessen, producten en oplossingen zijn geïnitieerd en/of doorgevoerd (plan-do-check-act-principe)
 • Leert van eigen ervaringen en draagt nieuwe inzichten over aan collega’s
 • Deelt en ontwikkelt eigen kennis. Initieert, stimuleert het delen en ontwikkelen van kennis in de eigen organisatie
 • Is in staat om vanuit andere denkkaders nieuwe wegen te bewandelen om daarmee nieuwe oplossingsrichtingen te genereren
 • Creativiteit