Wetenschappelijk Medewerker

Uitvoeren en inhoudelijk verantwoordelijk zijn voor (complexere) wetenschappelijke onderzoeken.

Functietypering

Algemene toelichting

Toepassing van de functietyperingen

  • De functietypering kan gebruikt worden als handvat voor de inrichting van de organisatie.
  • De functietypering vormt de grondslag voor de indeling en inschaling van de functie waarop een medewerker is geplaatst.
  • De functietypering dient als ondersteuning voor leidinggevenden om medewerkers duidelijk te maken waarom de functie een bepaald schaalniveau heeft en kan ter ondersteuning van de gesprekscyclus gebruikt worden. 

Geraadpleegde bron 

  • FUWASYS 2020 (zie de CAO 2019)

Leeswijzer

  • De niveauverhogende elementen ten opzichte van het lagere niveau zijn in vet aangegeven
  • Een functietypering en bijbehorend schaalniveau is van toepassing indien de niveaubepalende aspecten van die functietypering in overwegende mate (70%) onderdeel uitmaken van het samenstel van werkzaamheden

 

Functietyperingen vergelijken »

Schaal 10 Schaal 11 Schaal 12 Schaal 13
FUWASYS

44343 43333 43 33 (47)

 

44343 44334 43 33 (49)

44443 44344 43 43 (52)

44443  44444 44 44 (55)

Algemene omschrijving

·   uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek op een deelgebied met een beperkte vakproblematiek

·   uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek op een deelgebied passend binnen een groter geheel waarmee rekening moet worden gehouden

·   uitvoeren van vernieuwend wetenschappelijk onderzoek

·   onderzoeken met een complex karakter

·   uitvoeren van vernieuwend wetenschappelijk onderzoek

·   multidisciplinair vernieuwend wetenschappelijke onderzoeken

·   onderzoeken met een complex en/of specialistisch karakter op een belangrijk (inter-) nationaal of maatschappelijk gevoelig (kennis)terrein

Resultaten
Varianten wetenschappelijk onderzoek

Variant 1: toegepast onderzoek

·   deelonderzoek

Variant 2: beoordelend onderzoek

·   deelonderzoek is gedeeltelijk vastgelegd in protocollen

·   de benodigde informatie is (vaak) voorhanden of kan worden opgezocht

Variant 3: kennisintegrerend onderzoek

·   informatie/kennis ten behoeve van toegepast onderzoek is voorhanden of het is duidelijk waar deze moet worden verkregen

 

Variant 1: toegepast onderzoek

·   deelonderzoek

Variant 2: beoordelend onderzoek

·   deelonderzoek is gedeeltelijk vastgelegd in protocollen

·   de benodigde informatie is (vaak) voorhanden of kan worden opgezocht

Variant 3: kennisintegrerend onderzoek

·   informatie/kennis ten behoeve van toegepast onderzoek is voorhanden of het is duidelijk waar deze moet worden verkregen o.a. bij (inter-) nationale onderzoeksinstituten of door deelname aan onderzoekscommissies, etc.

Variant 1: toegepast onderzoek

·   (deel)onderzoek waarbij vernieuwende inzichten moeten worden opgeleverd

Variant 2: beoordelend onderzoek

·   onderzoek met een complex karakter en binnen gestelde (inter-) nationale context van protocollen/ richtlijnen

·   door het complexe en vernieuwende karakter is de benodigde informatie vaak niet voor handen

Variant 3: kennisintegrerend onderzoek

·   informatie/kennis ten behoeve van toegepast onderzoek is voorhanden of het is duidelijk waar deze moet worden verkregen o.a. bij (inter-) nationale onderzoeksinstituten of onderzoekscommissies, etc.

Variant 1: toegepast onderzoek

·   multidisciplinair onderzoek dat  (inter)-nationaal vernieuwend en /of specialistisch is

Variant 2: beoordelend onderzoek

·   onderzoek met een complex/ dan wel specialistisch karakter waarbij nieuwe protocollen / richtlijnen moeten worden opgesteld en rekening moet worden gehouden met een brede nationale (en internationale) doorwerking

Variant 3: kennisintegrerend onderzoek

·   informatie/kennis ten behoeve van toegepast onderzoek wordt verkregen door samenwer-king met andere internationale belang-hebbenden/ instituten en/of multidisci-plinaire commissies

Onderzoeksuitvoering

·   deelvraagstellingen opgesteld en/of bijgedragen aan onderzoeksplan/ of plan van aanpak voor een commissie

·   het uitvoeren van het deelonderzoek

·   geparticipeerd bij het analyseren van de resultaten

·   (delen van het) rapport/ publicatie en/of grafieken/overzichten opgesteld

·   geïnterpreteerde vraagstelling en opgesteld deelonderzoeksplan/ plan van aanpak voor een commissie

·   deelonderzoek uitgevoerd(aanpak, methode, organisatie, samenwerkingsverbanden, mensen, middelen)

·   analyse van de resultaten

·   (delen van) de inhoud van de rapporten / publicaties verzorgd

 

 

·   probleemstelling vertaald naar een concreet onderzoeksplan/ plan van aanpak en/of commissie samengesteld

·   opstellen en laten goedkeuren van project-/onderzoeksvoorstel

·   interne onderzoeksinbreng en (eventuele) inschakeling van externe inbreng geregeld

·   de diverse onderzoeksresultaten beoordeeld en geïntegreerd

·   eindredactie van de rapporten/ publicaties verzorgd

·   probleemstelling vertaald naar een concreet onderwerp/ diverse onderzoeksplannen/plan van aanpak en/of commissie samengesteld

·   opstellen en laten goedkeuren van meerdere project-/onderzoeksvoorstellen

·   interne multidisciplinaire onderzoeksinbreng en/of inschakeling van andere instituten/ instellingen geregeld

·   de diverse onderzoeksresultaten en de bijdragen van derden beoordeeld

·   eindredactie van de rapporten/ publicaties verzorgd

Speelruimte / Kaders

·   deelvraagstellingen opgesteld en/of bijgedragen aan onderzoeksplan/ of plan van aanpak voor een commissie

·   het uitvoeren van het deelonderzoek

·   geparticipeerd bij het analyseren van de resultaten

·   (delen van het) rapport/ publicatie en/of grafieken/overzichten opgesteld

·   gedefinieerd en goedgekeurd project-/ onderzoeksvoorstel en overige richtlijnen vormen de basis voor de uitvoering van de werkzaamheden

·   terugvalmogelijkheden en/of mogelijkheid voor overleg

·   beoordeling van geleverde resultaten (onderzoekgegevens) op bruikbaarheid of afstemming met andere onderzoeksterreinen hierbij is sprake van een besluitvormingsproces

 

 

·   strategische onderzoekkaders of modellen vormen de uitgangspunten voor de uitvoering van de werkzaamheden en/of op grond van (inter-) nationale kaders (protocollen/richtlijnen)

·   zelfstandige besluiten nemen t.a.v. analyse, voortgang en afronding van het onderzoek

·   beoordeling van geleverde resultaten (onderzoekgegevens) op bruikbaarheid of afstemming met andere onderzoeksterreinen waarbij sprake is van een besluitvormingsproces en verantwoording achteraf

 

 

 

·   strategische onderzoekkaders of modellen vormen de uitgangspunten voor de uitvoering van de werkzaamheden

·   zelfstandige besluiten nemen n.a.v. veranderlijke/dynamische omgevingsfactoren

·   beoordeling van geleverde resultaten (onderzoekgegevens) op bruikbaarheid/afstemming of in samenhang met andere onderzoeksvelden waarbij sprake is van een besluitvormingsproces en van (totale) eindverantwoording achteraf

Kennis & Vaardigheid

·   theoretische wetenschappelijke kennis van het eigen deelgebied

·   inzicht in sociale, financieel-economisch, financiële, technische, economische of juridische samenhangen in bredere context dan alleen het eigen werkterrein

·   bouwt een netwerk op en leert wie de opdrachtgevers zijn binnen het netwerk

·   vaardigheid in het analyseren van (onderzoeks-) resultaten en reageren op specifieke situaties bij het uitvoeren van het onderzoek

·   vaardigheid in het uitvoeren van onderzoeken

·   vaardigheid in het geven van toelichtingen en bijdragen aan delen van publicaties

·   brede of gespecialiseerde theoretische wetenschappelijke kennis van het eigen deelgebied en onderzoeksveld van de eigen organisatie

·   inzicht in sociale, financieel-economisch, financiële, technische, economische of juridische samenhangen in bredere context dan alleen het eigen werkterrein

·   kennis van de opdrachtgever(s) binnen het werkveld

·   vaardigheid in het analyseren van (onderzoeks-) resultaten en onderkennen van ontwikkelingen in het uitvoeren van onderzoeken

·   vaardigheid in het uitvoeren van onderzoeken

·   vaardigheid in het geven van toelichtingen en/of presentaties en het bijdragen aan publicaties

·   brede of gespecialiseerde theoretische en toepassingsgerichte kennis van het (inter)-nationale onderzoeksterrein en van de aanpalende onderzoeksvelden

·   inzicht in sociale, financieel-economisch, financiële, technische, economische of juridische samenhangen In bredere context dan alleen het eigen werkterrein

·   kennis van de opdrachtgever(s) en van de beleidsmatige gevoeligheid van het aandachtsgebied

·   vaardigheid in het opstellen van onderzoeksplannen

·   vaardigheid in het analyseren van (onderzoeks-) resultaten en benutten van ontwikkelingen

·   vaardigheid in het houden van lezingen/voordrachten en kunnen publiceren

·   vaardigheid in het opbouwen en benutten van een (inter) nationaal wetenschappelijk netwerk

·   brede of gespecialiseerde theoretische en toepassingsgerichte kennis van het (inter)-nationale onderzoeksterrein en van de aanpalende onderzoeksvelden

·   inzicht in sociale, financieel-economisch, financiële, technische, economische of juridische samenhangen in bredere context dan alleen het eigen werkterrein

·   kennis van de opdrachtgever(s) en van de beleidsmatige en politieke gevoeligheid van het aandachtsgebied

·   vaardigheid in het opstellen van onderzoeksplannen

·   vaardigheid in het analyseren van (onderzoeks-) resultaten en benutten van ontwikkelingen

·   vaardigheid in het houden van lezingen/voordrachten en kunnen publiceren, en het actief uitdragen van onderzoeksresultaten bij (inter)nationale partijen

·   vaardigheid in het opbouwen en benutten van een (inter)nationaal wetenschappelijk netwerk

Contacten

·   in- en extern inhoudelijk overleg voeren over en toelichten van het onderzoek

·   extern overleg over de bruikbaarheid van de geleverde informatie

·   in- en extern inhoudelijk afstemmen en toelichten van het onderzoek

·   extern overleg over de bruikbaarheid van de geleverde informatie en de bijdrage aan samenwerkingsverbanden

·   in- en extern verkrijgen van overeenstemming door het overbruggen van uiteenlopende wetenschappelijke inzichten

·   regelen van (externe) samenwerkingsverbanden

·   vertegenwoordigen van de organisatie naar buiten op het werkterrein

·   in- en extern verkrijgen van draagvlak voor de onderzoeksresultaten

·   initiëren van externe samenwerkingverbanden

·   vertegenwoordigen van de organisatie naar buiten, zowel bij de opdrachtgever als in (inter)nationale gremia