Ondersteunend Medewerker Toezicht / Medewerker Toezicht

Verricht voorbereidende en/of operationele toezicht- en/of opsporingswerkzaamheden

Opdracht(gever) (politiek/ambtelijk)

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Bijdragen aan producten / toezichtwerkzaamheden en/of opsporingsonderzoeken zijn geleverd conform opdracht
 • Producten/diensten voldoen aan vakinhoudelijke normen en instructies
 • Onderzoekt de wensen en belangen van de klant en verwijst zonodig door
 • Maakt heldere afspraken, zorgt voor een goede uitvoering
 • Zoekt bij gerezen problemen samen met de opdrachtgever naar passende oplossingen
 • Meldt relevante waarnemingen aan de opdrachtgever
 • Flexibiliteit
 • Stemt zijn eigen gedrag af op de situatie die zich voordoet
 • Schakelt bij weerstand of onverwachte omstandigheid over op een andere aanpak die ook tot het gestelde doel leidt
 • Gaat adequaat om met weerstand en kritiek
 • Samenwerken
 • Communiceert helder naar en stemt af met collega’s
 • Draagt bij aan en ondersteunt collega’s bij de realisatie van een gemeenschappelijk resultaat
 • Reageert actief en constructief op de ideeën en meningen van anderen
 • Klantgerichtheid

Omgeving

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • In- en externe informatiebron-nen zijn effectief en efficiënt gebruikt
 • Formuleert helder en correct
 • Brengt boodschap op het juiste moment, met de juiste woorden en op de juiste toon naar voren
 • Toetst of de boodschap is overgekomen zoals hij bedoeld is
 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid

Bedrijfsvoering

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Bedrijfsprocessen zijn conform de geldende kaders (ao-procedures) en afspraken uitgevoerd
 • De dossiers zijn compleet, actueel en betrouwbaar
 • Stemt de eigen planning af op relevante werkzaamheden van anderen
 • Creëert voor zichzelf en anderen inzicht in de voortgang van zaken
 • Signaleert tijdig afwijkingen en komt met voorstellen om bij te sturen en weet zodoende termijnen te behalen
 • Escaleert indien nodig
 • Voortgangscontrole

Vernieuwen en verbeteren

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Bijdragen zijn geleverd aan verbetering en efficiency van werkprocessen/administratieve procedures
 • Kennisdeling is geborgd
 • Heeft en haalt kennis, ideeën en ervaringen op en deelt deze met collega’s
 • Signaleert knelpunten en doet onderbouwde verbetervoorstellen
 • Werkt verbeteringen uit in afstemming met collega’s
 • Zelfontwikkeling