Ondersteunend Medewerker Toezicht / Medewerker Toezicht

Verricht voorbereidende en/of operationele toezicht- en/of opsporingswerkzaamheden

Functietypering

Algemene toelichting

Toepassing van de functietyperingen

  • De functietypering kan gebruikt worden als handvat voor de inrichting van de organisatie.
  • De functietypering vormt de grondslag voor de indeling en inschaling van de functie waarop een medewerker is geplaatst.
  • De functietypering dient als ondersteuning voor leidinggevenden om medewerkers duidelijk te maken waarom de functie een bepaald schaalniveau heeft en kan ter ondersteuning van de gesprekscyclus gebruikt worden. 

Geraadpleegde bron 

  • FUWASYS 2020 (zie de CAO 2019)

Leeswijzer

  • De niveauverhogende elementen ten opzichte van het lagere niveau zijn in vet aangegeven
  • Een functietypering en bijbehorend schaalniveau is van toepassing indien de niveaubepalende aspecten van die functietypering in overwegende mate (70%) onderdeel uitmaken van het samenstel van werkzaamheden

 

Functietyperingen vergelijken »

Schaal 5 Schaal 6 Schaal 7 Schaal 8
FUWASYS

22222 22222 22 22 (28)

32232 33222 22 22 (32)

32332 33223 23 32 (36)

32332 33233 33 33 (39)

Algemene omschrijving

ondersteunen van operationele toezichtactiviteiten in een afgebakend toezichtgebied

·   verwerken, invoeren en muteren van aangeleverde gegevens en correspondentie

·   afgebakend takenpakket gericht op ondersteuning

zelfstandig verrichten van operationele toezichtactiviteiten in een afgebakend toezichtgebied

·   minder moeilijke inspectieobjecten[1] (eenduidige objecten met weinig diversiteit in de problematiek)

·   afgerond takenpakket gericht op eigen inspectieactiviteiten en ondersteuning van toezichtactiviteiten

 

[1] Inspectieobjecten: water- en transportsystemen (treinen, vliegtuigen, (vracht)auto’s, schepen), gebouwen, mijnen, bedrijven, ziekenhuizen, bedrijfsprocessen, slachthuizen, horeca, etc.

zelfstandig verrichten van operationele toezichtwerkzaamheden in een afgebakend toezichtgebied

·   weinig variatie in controle inspectieobjecten

·   afgerond takenpakket gericht op eigen inspectieactiviteiten en ondersteuning van meer complexe toezichtactiviteiten

 

zelfstandig verrichten van operationele toezichtwerkzaamheden in een afgebakend toezichtgebied

·   grote variatie in controle inspectieobjecten

·   toe te passen regels en voorschriften vereisen naast eigen interpretatie en oordeelsvorming zowel een theoretische als een praktische kennis van inspectieobjecten

·   geëigende maatregelen genomen ter beëindiging van ongewenste situaties (preventief)

·   kennis van (inter)nationale wet- en regelgeving

·   afgerond takenpakket gericht op eigen inspectieactiviteiten en ondersteuning van meer complexe toezichtactiviteiten

·   coördinatie van dagelijkse werkzaamheden

Resultaten
toezichtwerkzaamheden

·   bijgedragen aan gestandaardiseerde/routinematige inspecties

·   bijdragen geleverd aan dossieronderzoek

·   gegevens verzameld en gecontroleerd op juistheid, bruikbaarheid, tijdigheid en volledigheid

·   bijdragen geleverd aan opstellen van gestandaardiseerde beschikkingen/ vergunningen en processen-verbaal

·   gegevens verwerkt in (geautomatiseerde) bestanden

·   overzichten samengesteld en aangeleverd

·   gestandaardiseerde/routinematige inspecties uitgevoerd

·   inspectieobjecten, omstandigheden, naleving van (veiligheids) voorschriften, regels en richtlijnen, etc. gecontroleerd en bevindingen gerapporteerd

·   dossieronderzoek verricht

·   gegevens verzameld en gecontroleerd op juistheid, bruikbaarheid, tijdigheid en volledigheid.

·   gegevens verwerkt in (geautomatiseerde) bestanden

·   gestandaardiseerde beschikkingen/ vergunningen en processen-verbaal opgesteld

·   overzichten samengesteld en aangeleverd

·   (geautomatiseerde) bestanden beheerd

·   toegezien op consistent gebruik van inspectiegegevens

 

·   inspecties uitgevoerd en meer complexe toezicht activiteiten ondersteund

·   inspectieobjecten, administraties, omstandigheden, naleving van (veiligheids) voorschriften, regels en richtlijnen, etc. gecontroleerd en bevindingen gerapporteerd

·   dossieronderzoek verricht

·   gegevens verzameld en gecontroleerd op juistheid, bruikbaarheid, tijdigheid, rechtmatigheid en volledigheid

·   gegevens verwerkt in (geautomatiseerde) bestanden

·   beschikkingen/ vergunningen en processen-verbaal opgesteld

·   managementinformatie samengesteld en aangeleverd

·   (geautomatiseerde) bestanden ingericht, beheerd en onderhouden

·   toegezien op consistent gebruik van inspectiegegevens, procedures en richtlijnen

·   praktische voorstellen voor aanpassing geformuleerd

 

·   inspecties uitgevoerd en meer complexe toezichtactiviteiten inhoudelijk ondersteund

·   inspectieobjecten, administraties, omstandigheden, naleving van (veiligheids) voorschriften, regels en richtlijnen, etc. gecontroleerd en bevindingen gerapporteerd

·   betrokkenen gehoord in relatie tot inspectieobjecten

·   overleg gevoerd met politie, douane, andere inspecties & , keuringsdiensten, instanties, etc.

·   maatregelen nemen ter beëindiging van niet-aanvaardbare situaties bij geconstateerde overtredingen of gezondheids- en veiligheids-bedreigende situaties (proces verbaal, inbeslagname of publiekswaarschuwing

·   dossieronderzoek verricht

·   gegevens verzameld en gecontroleerd op juistheid, bruikbaarheid, tijdigheid, rechtmatigheid en volledigheid

·   gegevens verwerkt in samenhangende (geautomatiseerde) bestanden en geïntegreerd tot managementinformatie

·   beschikkingen/ vergunningen en processen- verbaal opgesteld

·   coördinatie van uitvoering van operationele werkprocessen en productvorming

Speelruimte / Kaders

·   interne (administratieve) procedures, regels, voorschriften en werkprocessen van de afdeling

·   beoordeling op aanpak, voortgang, volledigheid en naleving van regels en afspraken en kwaliteit van de uitvoering

.   planning aan het eigen inzicht overgelaten

·   interne (administratieve) procedures, regels, voorschriften en werkprocessen van de afdeling

·   zelfstandig moeten afwegingen worden gemaakt welke samenhangende keuzefactoren inhoudelijk van toepassing zijn

. beoordeling op aanpak, voortgang, volledigheid en naleving van regels en afspraken en kwaliteit van de uitvoering

.   planning aan het eigen inzicht overgelaten

·   interne (administratieve) procedures, regels, voorschriften, werkprocessen van de afdeling

·   beoordeling op kwaliteit en inhoud uitgevoerde inspecties en controles en de inhoud van inspectierapportages

·   planning en inhoud van te leveren rapportages aan het eigen inzicht overgelaten

·   wet- en regelgeving, vastgesteld beleid en overige richtlijnen als basis voor de uitvoering van het toezicht

·   beoordeling op kwaliteit en inhoud uitgevoerde inspecties en de inhoud van inspectierapportages

·   planning en inhoud van te leveren rapportages worden aan het eigen inzicht overgelaten

 

Kennis & Vaardigheid

·   toepassingsgerichte kennis van het afgebakende toezichtgebied

·   inzicht in de daaraan verbonden organisatorische en functionele verhoudingen

·   vaardigheid in het signaleren van problemen

·   goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden

·   vaardigheid in nauwkeurig en zorgvuldig werken

·   vaardigheid in het stellen van prioriteiten in het betreffende werkpakket

·   vaardigheid in het uitvoeren van inspecties en controles

·   vaardigheid in het signaleren van problemen

·   goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden

·   vaardigheid in nauwkeurig en zorgvuldig werken

·   vaardigheid in het stellen van prioriteiten in het betreffende werkpakket

·   vaardigheid in het geven van (inhoudelijke) toelichtingen ook tijdens controlerende werkzaamheden en het verbaliseren

·   toepassingsgerichte kennis van het afgebakende toezichtgebied

·   inzicht in de daaraan verbonden organisatorische en functionele verhoudingen

·   vaardigheid in het uitvoeren van inspecties en controles

·   vaardigheid in het signaleren van problemen

·   vaardigheid in het interpreteren en samenstellen van resultaten en bevindingen

·   goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden

·   vaardigheid in het stellen van prioriteiten in het betreffende werkpakket

·   vaardigheid in het opstellen van inspectierapporten

·   vaardigheid in het geven van (inhoudelijke) toelichtingen ook tijdens controlerende werkzaamheden en het verbaliseren

·   organiserende vaardigheden

·   algemene theoretische en toepassingsgerichte kennis en richtlijnen en procedures van het afgebakende toezichtgebied

·   inzicht in het functioneren van de tot het betreffende afgebakende toezichtgebied behorende organisaties en inspecties

·   inzicht in organisatorische, financiële, technische, economische of juridische samenhangen in relatie tot het eigen toezichtgebied

·   vaardigheid in het uitvoeren van inspecties en controles

·   vaardigheid in het signaleren van ontwikkelingen en problemen

·   vaardigheid in het interpreteren en samenstellen van resultaten en bevindingen

·   goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden

·   vaardigheid in het stellen van prioriteiten in het betreffende werkpakket

·   vaardigheid in het opstellen van inspectierapporten

·   vaardigheid in het geven van (inhoudelijke) toelichtingen ook tijdens controlerende werkzaamheden en het verbaliseren

·   organiserende vaardigheden

·   coördinerende vaardigheden

Contacten

·   verstrekken van (vertrouwelijke) informatie ten aanzien van voorlichting en/of aangaande voortgang, standaard procedures e.d. daarbij rekening houdend met vertrouwelijke karakter

·   verstrekken van (vertrouwelijke) informatie ten aanzien van voorlichting en/of aangaande voortgang, standaard procedures e.d. daarbij rekening houdend met vertrouwelijke karakter

 

 

·   verstrekken van (vertrouwelijke) informatie aan derden en het verkrijgen van medewerking van in- en externe contacten waarbij sprake is van verschillende belangen

 

·   uitwisselen van informatie aan derden, het verkrijgen van medewerking van in- en externe contacten en het bijstellen van de dienstverlening naar aanleiding van de uitgewisselde informatie

·   verkrijgen van afstemming en samenwerken met partijen die uiteenlopende belangen hebben