Medewerker Nautisch

Zorgt voor algemene of technische ondersteuning bij inzet en/of beheer/onderhoud van het vaartuig ten behoeve van de realisatie van de vaaropdracht.

Functietypering

Algemene toelichting

Toepassing van de functietyperingen

  • De functietypering kan gebruikt worden als handvat voor de inrichting van de organisatie.
  • De functietypering vormt de grondslag voor de indeling en inschaling van de functie waarop een medewerker is geplaatst.
  • De functietypering dient als ondersteuning voor leidinggevenden om medewerkers duidelijk te maken waarom de functie een bepaald schaalniveau heeft en kan ter ondersteuning van de gesprekscyclus gebruikt worden. 

Geraadpleegde bron 

  • FUWASYS 2020 (zie de CAO 2019)

Leeswijzer

  • De niveauverhogende elementen ten opzichte van het lagere niveau zijn in vet aangegeven
  • Een functietypering en bijbehorend schaalniveau is van toepassing indien de niveaubepalende aspecten van die functietypering in overwegende mate (70%) onderdeel uitmaken van het samenstel van werkzaamheden

 

Functietyperingen vergelijken »

Schaal 4 Schaal 5 Schaal 6 Schaal 7 Schaal 8
FUWASYS

22122 22122 12 22 (25)

22222 22222 22 22 (28)

 

32232 33223 22 22 (33)

 

32232 33223 23 32 (35)

 

32332 33233 33 33 (39)

 

Algemene omschrijving

·          assisterende en ondersteunende werkzaamheden in beheer/ onderhouds- deelprocessen ten behoeve van realisering van de vaaropdracht

 

·          uitvoering van het deelproces algemeen onderhoud/beheer en bediening en/of assistentie bij het technisch onderhoud ten behoeve van realisering van de vaaropdracht

·          werkzaamheden beïnvloeden de werkzaamheden van de andere medewerkers op het vaartuig en het effect is op zeer korte termijn merkbaar

·          zorgen voor het realiseren van één van de deelprocessen (algemeen onderhoud/beheer en bediening, technisch onderhoud) ten behoeve van realisering van de vaaropdracht, ook onder wisselende en bijzondere omstandigheden

 

·          voorbereiden, coördineren en realiseren van technisch onderhoud ten behoeve van realisering van de vaaropdracht, in afstemming met de wensen en behoeften van de opdrachtgever en waarbij inhoudelijke keuzes worden gemaakt om hierop in te spelen

 

·          voorbereiden, coördineren en realiseren van complex technisch onderhoud ten behoeve van realisering van diverse en uiteenlopende vaaropdrachten, in afstemming met de wensen en behoeften van verschillende opdrachtgever(s)

·          signalerende en adviserende rol ten aanzien van de meerjarenplanning en uitvoeringsvraagstukken ten aanzien van het betreffende technische deelproces

Resultaten
PM

- ·          algemene ondersteunende werkzaamheden op schepen adequaat uitgevoerd (o.a. onderhouds-, schoonmaak-, en kokswerkzaamheden)

·          materialen, installaties en gereedschappen zorgvuldig en adequaat beheerd en onderhouden

·          praktische problemen in de dagelijkse werkpraktijk gesignaleerd en doorgegeven

·          bediening of besturing van objecten en/of werktuigen uitgevoerd

·          technisch onderhoud ondersteund

·          assistentie verleend bij incidenten en calamiteiten

·          vanuit eigen werkpraktijk knelpunten in werkprocessen en bijzonderheden op de vaarweg gesignaleerd

·          zelfstandige bediening van de machinekamer

·          dagelijkse coördinatie van algemeen onderhoud

·          technisch beheer en onderhoud uitgevoerd aan het vaartuig en aan installaties en objecten, technische ruimten, materialen en onderdelen

·          toezicht op werkzaamheden door derden

·          assistentie verleend bij (grootschalige) incidenten en calamiteiten

·          oplossingen zijn aangedragen bij gangbare zaken en problemen en bijzondere uitvoerende taken waarbij eigen interpretatie is vereist

·          technisch beheer en onderhoud voorbereid en uitgevoerd aan het vaartuig en aan de installaties en objecten

·          uitvoering technische werkzaamheden aan boord gecoördineerd

·          opgetreden als vraagbaak en troubleshooter

·          knelpunten gesignaleerd bij de uitvoering van de werkzaamheden en voorstellen gedaan ter verbetering

 

·          technisch beheer en onderhoud voorbereid en uitgevoerd aan de diverse vaartuigen en aan complexe installaties en objecten

·          bijdragen aan de meerjarenplanning voor het vaartuigonderhoud en investerings- en verbetervoorstellen voor de installaties aan boord geleverd

·          opgetreden als vraagbaak en troubleshooter

·          knelpunten gesignaleerd bij de uitvoering van de werkzaamheden en voorstellen gedaan ter verbetering

Speelruimte / Kaders

·          vrijheid om, na beoordeling van ter beschikking staande gegevens, een keuze te maken uit meerdere bekende mogelijkheden. De beslissingen worden genomen op basis van beoordeling van duidelijk begrensde keuzefactoren, die elkaar slechts in beperkte mate beïnvloeden

·          algemene werkafspraken, regels en voorschriften zijn bij de uitvoering in acht genomen

·          beoordeling ten aanzien van de resultaten van opgedragen werkzaamheden op aanpak, voortgang, volledigheid en kwaliteit en op naleving van regels en afspraken

·          vrijheid om, na beoordeling van ter beschikking staande gegevens, een keuze te maken uit meerdere bekende mogelijkheden. De beslissingen worden genomen op basis van beoordeling van duidelijk begrensde keuzefactoren, die elkaar slechts in beperkte mate beïnvloeden

·          algemene werkafspraken, regels en voorschriften zijn bij de uitvoering in acht genomen

·          beoordeling ten aanzien van de resultaten van opgedragen werkzaamheden op aanpak, voortgang, volledigheid en kwaliteit en op naleving van regels en afspraken

·          vrijheid om, na interpretatie van ter beschikking staande gegevens, de consequenties van bekende of minder bekende oplossingen tegen elkaar af te wegen en hieruit een keuze te maken. De beslissingen worden genomen op basis van interpretatie van niet duidelijk begrensde keuzefactoren die elkaar onderling inhoudelijk beïnvloeden

·          algemene werkafspraken, regels en voorschriften zijn bij de uitvoering in acht genomen

·          beoordeling van eindproducten/ situatie op overeenstemming met normen, criteria of specificaties

·          vrijheid om, na interpretatie van ter beschikking staande gegevens, de consequenties van bekende of minder bekende oplossingen tegen elkaar af te wegen en hieruit een keuze te maken. De beslissingen worden genomen op basis van interpretatie van niet

duidelijk begrensde keuzefactoren die elkaar onderling inhoudelijk beïnvloeden

·          algemene werkafspraken, regels en voorschriften moeten bij de uitvoering van het werk in acht worden genomen

·          beoordeling van eindproducten/situatie op overeenstemming met normen, criteria of specificaties

 

·          vrijheid om, na interpretatie van ter beschikking staande gegevens, de consequenties van bekende of minder bekende oplossingen tegen elkaar af te wegen en hieruit een keuze te maken. De beslissingen worden genomen op basis van interpretatie van niet

duidelijk begrensde keuzefactoren die elkaar onderling inhoudelijk beïnvloeden

·          samenhangende richtlijnen, procedures wet- en regelgeving en/of beleidslijnen zijn de basis voor de uitvoering van de werkzaamheden

·          beoordeling van eindproducten/situatie op overeenstemming met normen, criteria of specificaties

Kennis & Vaardigheid

·          praktische kennis van het vakgebied

·          inzicht in de aanpak van de eigen werkzaamheden

·          vaardigheid in nauwkeurigheid en zorgvuldigheid en/of klant- vriendelijkheid dan wel communicatieve vaardigheid

·          vaktechnische kennis en inzicht in daaraan verbonden organisatorische en functionele verhoudingen

·          vaardigheid in nauwkeurigheid en zorgvuldigheid en/of klantvriendelijkheid dan wel communicatieve vaardigheid

·          vaktechnische kennis en inzicht in daaraan verbonden organisatorische en functionele verhoudingen

·          vaardigheid in nauwkeurigheid en zorgvuldigheid en/of klantvriendelijkheid dan wel communicatieve vaardigheid

·          vaktechnische of administratief-technische kennis en inzicht in daaraan verbonden organisatorische en functionele verhoudingen

·          leidinggevende, improviserende, communicatieve, organiserende adviesvaardigheden

·          theoretische en toepassingsgerichte kennis van een vakgebied en inzicht in organisatorische, sociale, financiële, technische, economische of juridische samenhangen in relatie tot het eigen werkterrein

·          leidinggevende, improviserende, communicatieve, organiserende adviesvaardigheden

Contacten

·          uitwisselen en overdragen van informatie en/of klantgerichte dienst- verlening. Het verkrijgen van informatie ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden of het toelichten van gegevens aan derden

·          uitwisselen en overdragen van informatie en/of klantgerichte dienstverlening. Het verkrijgen van informatie ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden of het toelichten van gegevens aan derden

·          uitwisselen en overdragen van informatie en/of klantgerichte dienstverlening. Het verkrijgen van informatie ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden of het toelichten van gegevens aan derden

·          uitwisselen en overdragen van informatie en/of klantgerichte dienstverlening. Het verkrijgen van informatie ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden of het toelichten van gegevens aan derden

·          samenwerken aan een gemeenschappelijk gewenst resultaat met partijen die eigen belangen hebben. Het verkrijgen van afstemming over de toepassing van regelgeving, de uitvoering van beleid of de werkwijze bij te leveren diensten