Resultaten

Opdracht(gever)(ambtelijk)

 • Brede grensverleggende wetenschappelijke thema’s zijn geïnitieerd en geborgd in het onderzoeksprogramma van de organisatie
 • De strategische koers van het onderzoek- en beleidsveld zijn aantoonbaar beïnvloed
 • Onderzoeksprogramma’s zijn belegd

Omgeving

 • Is (inter)nationaal wetenschappelijk gezaghebbend en is boegbeeld voor het instituut
 • (Inter)nationale samenwerkingsverbanden zijn gelegd om maatschappelijke vraagstukken te beïnvloeden

Bedrijfsvoering

 • Onderzoeksprogramma uitgevoerd conform geldende regels (AO)

Vernieuwen en verbeteren

 • Kennisdeling en kennisontwikkeling zijn geborgd
 • Innovatieve onderzoeksprogramma’s zijn geïnitieerd

Gedragsindicatoren

Opdracht(gever)(ambtelijk)

 • Toont zich bij het handelen bewust van de politiek-bestuurlijke gevoeligheid van zijn inzichten en de consequenties voor het onderzoeksprogramma
 • Onderkent tijdig de politieke afbreukrisico’s van onderzoeksprogramma’s voor de politiek-ambtelijke top
 • Is autonoom in zijn opvattingen en handelen met betrekking tot zijn onderzoeksveld en houdt daarbij rekening met politiek-maatschappelijke gevoeligheden
 • Houdt vast aan wetenschappelijke professionaliteit: is open en duidelijk over de wetenschappelijke opvattingen en handelt daarnaar
 • Introduceert nieuwe onderzoeksprogramma’s en wint belanghebbenden hiervoor
 • Toont een duidelijke zienswijze ten aanzien van de ontwikkeling en kansen op het eigen onderzoeksveld(en)
 • Heeft op basis van ontwikkelingen (politiek, economisch, maatschappelijk) een duidelijke visie op het eigen onderzoeksterrein(en)
 • Draagt actief de eigen visie uit, rekening houdend met de positie en gevoelens van anderen

Omgeving

 • Legt en onderhoudt contacten met voor het instituut relevante personen en organisaties
 • Vormt zowel de juiste coalities om steun en medewerking te verkrijgen
 • Is het ‘gezicht’ van het onderzoeksprogramma en van het instituut
 • Wint anderen voor het belang van zijn onderzoeksvragen en – thema’s
 • Presenteert onderzoeksresultaten naar voor de samenleving begrijpelijke consequenties
 • Gebruikt argumenten en inzichten van anderen om de visie kracht bij te zetten en de discussie te beïnvloeden 

Vernieuwen en verbeteren

 • Maakt zich los uit bestaande denkkaders waardoor nieuwe wegen zichtbaar worden en nieuwe oplossingsrichtingen ontstaan
 • Creëert een omgeving waarin nieuwe onderzoeksmethoden en wetenschappelijke thema’s een kans krijgen

Competenties

 • aansturen groep
 • bestuurssensitiviteit
 • creativiteit
 • netwerken
 • onafhankelijkheid
 • overtuigingskracht
 • samenwerken

Kwaliteitenprofielen

Kwaliteitenprofielen vergelijken

Ervaring

 • ruime relevante ervaring in het vakgebied en succesvol; succesvol in het coördineren van onderzoeksgebieden/-thema’s/-projecten; succesvol in het leiden van een team en aansturen van onderzoekers; ervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • WO
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • Relevant voor deskundigheids-/vakgebied (NB. Te bepalen per departement of door departementen gezamenlijk); kennis van relevante disciplines
Overige kennis en vaardigheden
 • Aansturen en motiveren van (een groep) onder-zoekers
 • Projectmanagement-vaardigheden voor complexe onderzoeks-projecten /-programma’s
 • Opereren in een politiek-bestuurlijke omgeving

Opleiding departementspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • P.M.
Overige kennis en vaardigheden
 • P.M.

Competenties

 • Bestuurssensitiviteit
 • Onafhankelijkheid
 • Samenwerken
 • Netwerken
 • Overtuigingskracht
 • Aansturen groep (geldt alleen voor coördinatoren)
 • Creativiteit

Departementspecifieke competenties

 • P.M.

Ervaring

 • ruime relevante ervaring in het vakgebied en succesvol; succesvol in het coördineren van onderzoeksgebieden/-thema’s/-projecten; succesvol in het leiden van een team en aan-sturen van onderzoekers; ervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • WO
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • Relevant voor deskundigheids-/vakgebied (NB. Te bepalen per departement of door departementen gezamenlijk); kennis van relevante disciplines
Overige kennis en vaardigheden
 • Aansturen en motiveren van (een groep) onderzoekers
 • Project managementvaardigheden voor complexe onderzoeks-projecten /-programma’s
 • Opereren in een politiek-bestuurlijke omgeving

Opleiding departementspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • P.M.
Overige kennis en vaardigheden
 • P.M.

Competenties

 • Bestuurssensitiviteit
 • Onafhankelijkheid
 • Samenwerken
 • Netwerken
 • Overtuigingskracht
 • Aansturen groep (geldt alleen voor coördinatoren)
 • Creativiteit 

Departementspecifieke competenties

 • P.M.

Ervaring

 • ruime relevante ervaring in het vakgebied en succesvol; succesvol in het coördineren van onderzoeksgebieden/-thema’s/-projecten; succesvol in het leiden van een team en aan-sturen van onderzoekers; ervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • WO
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • Relevant voor deskundigheids-/vakgebied (NB. Te bepalen per departement of door departementen gezamenlijk); kennis van relevante disciplines
Overige kennis en vaardigheden
 • Aansturen en motiveren van (een groep) onder-zoekers
 • Projectmanagement-vaardigheden voor complexe onderzoeks-projecten /-programma’s
 • Opereren in een politiek-bestuurlijke omgeving

Opleiding departementspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • P.M.
Overige kennis en vaardigheden
 • P.M.

Competenties

 • Bestuurssensitiviteit
 • Onafhankelijkheid
 • Samenwerken
 • Netwerken
 • Overtuigingskracht
 • Aansturen groep (geldt alleen voor coördinatoren)
 • Creativiteit 

Departementspecifieke competenties

 • P.M.

Functietyperingen

Functietyperingen vergelijken

Functietypering

44444  44444 44 44 (56)

Schaal 13

Algemene omschrijving

 • initiëren, coördineren en leiden van vernieuwend wetenschappelijk onderzoek
 • bijgedragen aan ontwikkeling strategische onderzoeksvisie en vormgeving van onderzoeksprogrammering

Varianten wetenschappelijk onderzoek

Variant 1: toegepast onderzoek
 • coördineren van multidisciplinair onderzoek dat (inter-) nationaal vernieuwend en /of specialistisch is
of
 • uitvoeren van multidisciplinair onderzoek dat (inter-) nationaal vernieuwend en /of specialistisch is
Variant 2: beoordelend onderzoek
 • coördineren van onderzoek met een complex/dan wel specialistisch karakter waarbij nieuwe protocollen/ richtlijnen moeten worden opgesteld en rekening moet worden gehouden met een brede nationale (en internationale) doorwerking
Variant 3: kennisintegrerend onderzoek
 • coördineren van onderzoek door samenwerking te initiëren met andere internationale belanghebbenden/instituten

Resultaten

Coördinatie van (wetenschappelijk) onderzoek
 • samenhangende onderzoeken (-sprogramma’s) geïnitieerd
 • onderzoeksaanpak en realisatie gecoördineerd
 • interne multidisciplinaire deelname gecoördineerd en inschakeling van andere instituten/ instellingen
 • bijdragen van derden gecoördineerd en inhoudelijke resultaten getoetst
 • proces van redactievoering van rapporten/publicaties gecoördineerd
 • eindredactie van rapporten/publicaties verzorgd
Wetenschappelijk specialisme
 • wetenschappelijk onderzoek met geavanceerde nieuwe methoden en technieken ontwikkeld voor oplossen van vraag- en/of probleemstellingen in multidisciplinair verband
 • probleemstelling vertaald naar concreet onderwerp/meerdere onderzoeksplannen
 • commissie(s) samengesteld
 • interne multidisciplinaire onderzoeksinbreng en/of inschakeling van andere instituten/ instellingen geregeld
 • diverse onderzoeksresultaten en bijdragen van derden getoetst en geïntegreerd
 • eindredactie van rapporten/publicaties verzorgd

Speelruimte/kaders

 • strategische onderzoekkaders of modellen vormen de uitgangspunten voor de uitvoering van de werkzaamheden
 • zelfstandige besluiten genomen n.a.v. veranderlijke/dynamische omgevingsfactoren waarbij sprake is van een besluitvormingsproces
 • beoordeling van geleverde (onderzoeks)resultaten op bruikbaarheid/afstemming of in samenhang met andere onderzoeksvelden waarbij sprake is van (totale) eindverantwoording achteraf

Kennis en Vaardigheden

 • brede en diepgaande gespecialiseerde theoretische kennis van het (inter-) nationale onderzoeksterrein en de aanpalende onderzoeksterreinen is vereist
 • inzicht in sociale, financieel-economisch, financiële, technische, economische of juridische samenhangen en de zich daarin afspelende ontwikkelingen.
 • kennis van de opdrachtgever(s) en van de beleidsmatige en politieke gevoeligheid van het aandachtsgebied
 • vaardigheid in het coördineren van of uitvoeren van multidisciplinair onderzoek
 • vaardigheid in het vorm geven van onderzoeksprogramma’s
 • vaardigheid in het houden van lezingen/ voordrachten en kunnen publiceren en het actief uitdragen van onderzoeksresultaten bij (inter)nationale partijen
 • vaardigheid in het opbouwen en benutten van een (inter)nationaal wetenschappelijk netwerk

Contacten

 • de in- en externe contacten kenmerken zich door het verkrijgen van draagvlak voor de onderzoeksresultaten
 • initiëren en onderhouden van externe samenwerkingsverbanden
 • vertegenwoordigen van de organisatie naar buiten, zowel bij de opdrachtgever als in (inter)nationale gremia

Functietypering

45444  45544  44  44 (59)

Schaal 14

Algemene omschrijving

vorm geven aan wetenschappelijk onderzoek met een grensverleggend karakter

 • richtinggevend formuleren van wetenschappelijk thema’s en/of onderwerpen die van groot belang zijn voor de organisatie 

en/of

 • rekening houdend met politieke en/of maatschappelijke gevoeligheden

Varianten wetenschappelijk onderzoek

Variant 1: toegepast onderzoek
 • coördineren van onderzoek met een grensverleggend karakter

of

 • uitvoeren van diepgaand/multidisciplinair grensverleggend onderzoek
Variant 2: beoordelend onderzoek
 • coördineren van onderzoek met een complex dan wel specialistisch karakter waarbij nieuwe protocollen/ richtlijnen moeten worden opgesteld in samenwerking met (inter)nationale partijen en waarbij rekening moet worden gehouden met uitstralingseffecten
Variant 3: kennisintegrerend onderzoek
 • coördineren van onderzoek met betrekking tot politiek-maatschappelijk gevoelige onderwerpen door samenwerking te initiëren met andere internationale belanghebbenden/ instituten

Resultaten

Coördinatie van (wetenschappelijk) onderzoek
 • samenhangende thema’s(-programma’s) geïnitieerd
 • onderzoeksaanpak en realisatie gecoördineerd
 • interne multidisciplinaire deelname gecoördineerd, initiatieven genomen of onderhandeldover inschakeling van andere instituten/ instellingen
 • bijdragen van derden gecoördineerd en inhoudelijke resultaten getoetst
 • sturend  t.a.v. redactievoering van rapporten/ publicaties gecoördineerd
 • eindredactie van rapporten/publicaties verzorgd
Wetenschappelijk specialisme
 • initiatieven genomen voor de ontwikkeling van wetenschappelijk onderzoek gericht op maatschappelijke relevantie en/of  ontwikkelingen in het (inter-) nationale onderzoeksveld
 • onderzoek  met een aantoonbaar grensverleggend karakter met geavanceerde nieuwe methoden en technieken ontwikkeld voor oplossen van vraag- en/of probleemstellingen in multidisciplinair verband
 • probleemstelling vertaald naar concreet onderwerp/ meerdere onderzoeksplannen
 • commissie(s) samengesteld
 • interne multidisciplinaire onderzoeksinbreng en/of inschakeling van andere instituten/ instellingen geregeld
 • onderzoeksresultaten en bijdragen van derden getoetst en geïntegreerd
 • sturend bij de eindredactie van rapporten/ publicaties verzorgd

Speelruimte/kaders

 • strategische onderzoekkaders of modellen vormen de uitgangspunten voor de uitvoering van de werkzaamheden
 • richtinggevend beïnvloeden van de ontwikkeling van strategische onderzoeksvisie of vormgeving van onderzoeksprogrammering, waarbij sprake is van een besluitvormingsproces 
 • beoordeling van genomen initiatieven en geleverde (onderzoeks)resultaten op bruikbaarheid/afstemming of in samenhang met andere onderzoeksvelden waarbij sprake is van (totale) eindverantwoording achteraf

Kennis en Vaardigheden

 • brede en diepgaande gespecialiseerde theoretische kennis van het (inter-) nationale onderzoeksterrein en de aanpalende onderzoeksterreinen is vereist
 • inzicht in sociale, financieel-economisch, financiële, technische, economische of juridische samenhangen en de zich daarin afspelende ontwikkelingen.
 • kennis van de opdrachtgever(s) en van de beleidsmatige en politieke gevoeligheid van het aandachtsgebied
 • vaardigheid in het coördineren van of het uit-voeren van diepgaand/multidisciplinair onderzoek
 • vaardigheid in het vorm geven van onderzoeks-programma’s
 • vaardigheid in het initiëren van ontwikke-lingen en actief benutten van onderzoeks-ontwikkeling
 • vaardigheid in het houden van lezingen/ voordrachten en kunnen publiceren en het actief uitdragen van onderzoeksresultaten bij (inter)nationale partijen
 • vaardigheid in het opbouwen en benutten van een (inter)nationaal wetenschappelijk netwerk

Contacten

 • de in- en externe contacten kenmerken zich door het verkrijgen van draagvlak voor de onderzoeksresultaten en/of opzetten van de onderzoeksprogrammering
 • initiëren en onderhouden van externe samenwerkingsverbanden
 • vertegenwoordigen van de organisatie naar buiten, zowel bij de opdrachtgever als in (inter)nationale gremia in verband met de bestuurlijke en politieke relevantie van thema/ onderwerp

Functietypering

45445 45545 44 45 (62)

Schaal 15

Algemene omschrijving

vorm geven aan wetenschappelijk onderzoek met een grensverleggend karakter

 • richtinggevend formuleren van fundamenteelwetenschappelijk thema’s en/of onderwerpen die toonaangevend zijn voor de organisatie

en

 • het richtinggevend beïnvloeden van ambtelijke, politieke of maatschappelijke bestuurders

Varianten wetenschappelijk onderzoek

Variant 1: toegepast onderzoek
 • coördineren van grensverleggend onderzoek dat publicitair, politiek en maatschappelijk relevant is en een internationale reikwijdte heeft

of

 • uitvoeren van diepgaand/multidisciplinair grensverleggend onderzoek dat toonaangevend van aard is
Variant 2: beoordelend onderzoek
 • coördineren van onderzoek met een complex/ dan wel specialistisch karakter waarbij nieuwe protocollen/ richtlijnen moeten worden opgesteld in samenwerking met (inter) nationale partijen en waarbij rekening moet worden gehouden met uitstralingseffecten in een (inter)nationale context
Variant 3: kennisintegrerend onderzoek
 • coördineren van onderzoek met betrekking tot politiek-maatschappelijk gevoelige onderwerpen met een grensverleggend en/of innovatief karakter door samenwerking te initiëren met andere internationale belanghebbenden/ instituten

Resultaten

Coördinatie van (wetenschappelijk) onderzoek
 • samenhangende thema’s(-programma’s) geïnitieerd
 • onderzoeksaanpak en realisatie gecoördineerd
 • interne multidisciplinaire deelname gecoördineerd, initiatieven genomen of onderhandeld over inschakeling van andere instituten/ instellingen bijdragen van derden gecoördineerd en inhoudelijke resultaten getoetst
 • sturend t.a.v. redactievoering van rapporten/ publicaties gecoördineerd
 • eindredactie van rapporten/publicaties verzorgd
Wetenschappelijk specialisme
 • initiatieven genomen voor de ontwikkeling van thema’s op top-/ strategisch niveau waarbij geanticipeerd wordt op bijzondere maatschappelijke vraagstukken en/of ontwikkelingen in het (inter)nationale onderzoeksveld
 • thema’smet een aantoonbaar grensverleggend karakter met geavanceerde nieuwe methoden en technieken ontwikkeld voor oplossen van vraag- en/of probleemstellingen in multidisciplinair verband
 • probleemstelling vertaald naar concreet onderwerp/ meerdere onderzoeksplannen
 • commissie(s) samengesteld
 • interne multidisciplinaire onderzoeksinbreng en/of inschakeling van andere instituten/ instellingen geregeld
 • diverse onderzoeksresultaten en bijdragen van derden getoetst en geïntegreerd
 • sturend bij de eindredactie van rapporten/ publicaties verzorgd

Speelruimte/kaders

 • strategische onderzoekkaders of modellen vormen de uitgangspunten voor de uitvoering van de werkzaamheden
 • richtinggevend beïnvloeden van de ontwikkeling van strategische onderzoeksvisie of vormgeving aan onderzoeksprogrammering, waarbij sprake is van een besluitvormingsproces
 • beoordeling van ontwikkelde (strategische) onderzoeksvisie, van vormgeving van onderzoeksprogrammering en/of op maatschappelijke en politieke relevantie

Kennis en Vaardigheden

 • brede en diepgaande gespecialiseerde theoretische kennis van het (inter-)nationale onderzoeksterrein en de aanpalende onderzoeksterreinen is vereist
 • inzicht in sociale, financieel-economisch, financiële, technische, economische of juridische samenhangen en de zich daarin afspelende ontwikkelingen.
 • kennis van de opdrachtgever(s) en van de beleidsmatige en politieke gevoeligheid van het aandachtsgebied
 • vaardigheid in het coördineren van of het uitvoeren van diepgaand/multidisciplinair onderzoek
 • vaardigheid in het vorm geven van onderzoeks-programma’s
 • vaardigheid in het initiëren van ontwikkelingen en actief benutten van onderzoeksontwikkeling
 • vaardigheid in het houden van lezingen/ voordrachten en kunnen publiceren en het actief uitdragen van onderzoeksresultaten bij (inter)nationale partijen
 • vaardigheid in het opbouwen en benutten van een (inter)nationaal wetenschappelijk netwerk

Contacten

 • de in- en externe contacten kenmerken zich door het verkrijgen van draagvlak voor de onderzoeksresultaten en/of opzetten van de onderzoeksprogrammering
 • initiëren en onderhouden van externe samenwerkingsverbanden
 • vertegenwoordigen van de organisatie naar buiten, zowel bij de opdrachtgever als in (inter)nationale gremia in verband met de bestuurlijke en politieke relevantie van thema/ onderwerp
 • breed uitdragen, ook in de media en internationaal, van onderzoeksresultaten