Senior Wetenschappelijk Medewerker

Initiëren, coördineren en vertalen van (grensverleggende) omvangrijke wetenschappelijke programma’s / projecten / thema’s

Functietypering

Algemene toelichting

Toepassing van de functietyperingen

  • De functietypering kan gebruikt worden als handvat voor de inrichting van de organisatie.
  • De functietypering vormt de grondslag voor de indeling en inschaling van de functie waarop een medewerker is geplaatst.
  • De functietypering dient als ondersteuning voor leidinggevenden om medewerkers duidelijk te maken waarom de functie een bepaald schaalniveau heeft en kan ter ondersteuning van de gesprekscyclus gebruikt worden. 

Geraadpleegde bron 

  • FUWASYS 2020 (zie de CAO 2019)

Leeswijzer

  • De niveauverhogende elementen ten opzichte van het lagere niveau zijn in vet aangegeven
  • Een functietypering en bijbehorend schaalniveau is van toepassing indien de niveaubepalende aspecten van die functietypering in overwegende mate (70%) onderdeel uitmaken van het samenstel van werkzaamheden

Functietyperingen vergelijken »

Schaal 13 Schaal 14 Schaal 15
FUWASYS

44444  44444 44 44 (56)

 

 

45444  45544  44  44 (59)

45445 45545 44 45 (62)

 

Algemene omschrijving

initiëren, coördineren en leiden van vernieuwend wetenschappelijk onderzoek

·   bijgedragen aan ontwikkeling strategische onderzoeksvisie en vormgeving van onderzoeksprogrammering

vorm geven aan wetenschappelijk onderzoek met een grensverleggend karakter

·   richtinggevend formuleren van wetenschappelijk thema’s en/of onderwerpen die van groot belang zijn voor de organisatie

en/of

·   rekening houdend met politieke en/of maatschappelijke gevoeligheden

vorm geven aan wetenschappelijk onderzoek met een grensverleggend karakter

·   richtinggevend formuleren van fundamenteel wetenschappelijke thema’s en/of onderwerpen die toonaangevend zijn voor de organisatie

en

·   het richtinggevend beïnvloeden van ambtelijke, politieke of maatschappelijke bestuurders

Resultaten
Varianten wetenschappelijk onderzoek

Variant 1: toegepast onderzoek

·   coördineren van multidisciplinair onderzoek dat (inter-) nationaal vernieuwend en /of specialistisch is

of

·   uitvoeren van multidisciplinair onderzoek dat (inter-) nationaal vernieuwend en /of specialistisch is

Variant 2: beoordelend onderzoek

·   coördineren van onderzoek met een complex/ dan wel specialistisch karakter waarbij nieuwe protocollen/ richtlijnen moeten worden opgesteld en rekening moet worden gehouden met een brede nationale (en internationale) doorwerking

Variant 3: kennisintegrerend onderzoek

·   coördineren van onderzoek door samenwerking te initiëren met andere internationale belanghebbenden/ instituten

Variant 1: toegepast onderzoek

·   coördineren van onderzoek met een grensverleggend karakter

of

·   uitvoeren van diepgaand/multidisciplinair grensverleggend onderzoek

Variant 2: beoordelend onderzoek

·   coördineren van onderzoek met een complex dan wel specialistisch karakter waarbij nieuwe protocollen/ richtlijnen moeten worden opgesteld in samenwerking met (inter)nationale partijen en waarbij rekening moet worden gehouden met uitstralingseffecten

Variant 3: kennisintegrerend onderzoek

·   coördineren van onderzoek met betrekking tot politiek-maatschappelijk gevoelige onderwerpen door samenwerking te initiëren met andere internationale belanghebbenden/ instituten

 

Variant 1: toegepast onderzoek

·   coördineren van grensverleggend onderzoek dat publicitair, politiek en maatschappelijk relevant is en een internationale reikwijdte heeft

of

·   uitvoeren van diepgaand/multidisciplinair grensverleggend onderzoek dat toonaangevend van aard is

Variant 2: beoordelend onderzoek

·   coördineren van onderzoek met een complex/ dan wel specialistisch karakter waarbij nieuwe protocollen/ richtlijnen moeten worden opgesteld in samenwerking met (inter) nationale partijen en waarbij rekening moet worden gehouden met uitstralingseffecten in een (inter)nationale context

Variant 3: kennisintegrerend onderzoek

·   coördineren van onderzoek met betrekking tot politiek-maatschappelijk gevoelige onderwerpen met een grensverleggend en/of innovatief karakter door samenwerking te initiëren met andere internationale belanghebbenden/ instituten

Coördinatie van (wetenschappelijk) onderzoek

·   samenhangende onderzoeken (-sprogramma’s) geïnitieerd

·   onderzoeksaanpak en realisatie gecoördineerd

·   interne multidisciplinaire deelname gecoördineerd en inschakeling van andere instituten/ instellingen

·   bijdragen van derden gecoördineerd en inhoudelijke resultaten getoetst

·   proces van redactievoering van rapporten/ publicaties gecoördineerd

·   eindredactie van rapporten/publicaties verzorgd

·   samenhangende thema’s (-programma’s) geïnitieerd

·   onderzoeksaanpak en realisatie gecoördineerd

·   interne multidisciplinaire deelname gecoördineerd, initiatieven genomen of onderhandeld over inschakeling van andere instituten/ instellingen

·   bijdragen van derden gecoördineerd en inhoudelijke resultaten getoetst

·   sturend  t.a.v. redactievoering van rapporten/ publicaties gecoördineerd

·   eindredactie van rapporten/publicaties verzorgd

Wetenschappelijk specialisme

·   wetenschappelijk onderzoek met geavanceerde nieuwe methoden en technieken ontwikkeld voor oplossen van vraag- en/of probleemstellingen in multidisciplinair verband

·   probleemstelling vertaald naar concreet onderwerp/ meerdere onderzoeksplannen

·   commissie(s) samengesteld

·   interne multidisciplinaire onderzoeksinbreng en/of inschakeling van andere instituten/ instellingen geregeld

·   diverse onderzoeksresultaten en bijdragen van derden getoetst en geïntegreerd

·   eindredactie van rapporten/ publicaties verzorgd

·   initiatieven genomen voor de ontwikkeling van wetenschappelijk onderzoek gericht op maatschappelijke relevantie en/of  ontwikkelingen in het (inter-) nationale onderzoeksveld

·   onderzoek  met een aantoonbaar grensverleggend karakter met geavanceerde nieuwe methoden en technieken ontwikkeld voor oplossen van vraag- en/of probleemstellingen in multidisciplinair verband

·   probleemstelling vertaald naar concreet onderwerp/ meerdere onderzoeksplannen

·   commissie(s) samengesteld

·   interne multidisciplinaire onderzoeksinbreng en/of inschakeling van andere instituten/ instellingen geregeld

·   onderzoeksresultaten en bijdragen van derden getoetst en geïntegreerd

·   sturend bij de eindredactie van rapporten/ publicaties verzorgd

·   initiatieven genomen voor de ontwikkeling van thema’s op top-/ strategisch niveau waarbij geanticipeerd wordt op bijzondere maatschappelijke vraagstukken en/of ontwikkelingen in het (inter)nationale onderzoeksveld

·   thema’s met een aantoonbaar grensverleggend karakter met geavanceerde nieuwe methoden en technieken ontwikkeld voor oplossen van vraag- en/of probleemstellingen in multidisciplinair verband

·   probleemstelling vertaald naar concreet onderwerp/ meerdere onderzoeksplannen

·   commissie(s) samengesteld

·   interne multidisciplinaire onderzoeksinbreng en/of inschakeling van andere instituten/ instellingen geregeld

·   diverse onderzoeksresultaten en bijdragen van derden getoetst en geïntegreerd

·   sturend bij de eindredactie van rapporten/ publicaties verzorgd

Coördinatie van (weten- schappelijk) onderzoek

·   samenhangende thema’s(-programma’s) geïnitieerd

·   onderzoeksaanpak en realisatie gecoördineerd

·   interne multidisciplinaire deelname gecoördineerd, initiatieven genomen of onderhandeld over inschakeling van andere instituten/ instellingen bijdragen van derden gecoördineerd en inhoudelijke resultaten getoetst

·   sturend t.a.v. redactievoering van rapporten/ publicaties gecoördineerd

·   eindredactie van rapporten/publicaties verzorgd

Speelruimte / Kaders

·   strategische onderzoekkaders of modellen vormen de uitgangspunten voor de uitvoering van de werkzaamheden

·   zelfstandige besluiten genomen n.a.v. veranderlijke/dynamische omgevingsfactoren waarbij sprake is van een besluitvormingsproces

·   beoordeling van geleverde (onderzoeks)resultaten op kwaliteit, bruikbaarheid/afstemming of in samenhang met andere onderzoeksvelden waarbij sprake is van (totale) eindverantwoording achteraf

·   strategische onderzoekkaders of modellen vormen de uitgangspunten voor de uitvoering van de werkzaamheden

·   richtinggevend beïnvloeden van de ontwikkeling van strategische onderzoeksvisie of vormgeving van onderzoeksprogrammering, waarbij sprake is van een besluitvormingsproces

·   beoordeling van genomen initiatieven en geleverde (onderzoeks)resultaten op kwaliteit, bruikbaarheid/afstemming of in samenhang met andere onderzoeksvelden waarbij sprake is van (totale) eindverantwoording achteraf

·   strategische onderzoekkaders of modellen vormen de uitgangspunten voor de uitvoering van de werkzaamheden

·   richtinggevend beïnvloeden van de ontwikkeling van strategische onderzoeksvisie of vormgeving aan onderzoeksprogrammering, waarbij sprake is van een besluitvormingsproces

·   beoordeling van ontwikkelde (strategische) onderzoeksvisie, van vormgeving van onderzoeksprogrammering en/of op maatschappelijke en politieke relevantie

Kennis & Vaardigheid

·   brede en diepgaande gespecialiseerde theoretische kennis van het (inter-) nationale onderzoeksterrein en de aanpalende onderzoeksterreinen is vereist

·   inzicht in sociale, financieel-economisch, financiële, technische, economische of juridische samenhangen en de zich daarin afspelende ontwikkelingen.

·   kennis van de opdrachtgever(s) en van de beleidsmatige en politieke gevoeligheid van het aandachtsgebied

·   vaardigheid in het coördineren van of uitvoeren van multidisciplinair onderzoek

·   vaardigheid in het vorm geven van onderzoeksprogramma’s

·   vaardigheid in het houden van lezingen/ voordrachten en kunnen publiceren en het actief uitdragen van onderzoeksresultaten bij (inter)nationale partijen

·   vaardigheid in het opbouwen en benutten van een (inter)nationaal wetenschappelijk netwerk

·   vaardigheid in het coördineren van of het uit-voeren van diepgaand/multidisciplinair onderzoek

·   vaardigheid in het vorm geven van onderzoeksprogramma’s

·   vaardigheid in het initiëren van ontwikkelingen en actief benutten van onderzoeksontwikkeling

·   vaardigheid in het houden van lezingen/ voordrachten en kunnen publiceren en het actief uitdragen van onderzoeksresultaten bij (inter)nationale partijen

·   vaardigheid in het opbouwen en benutten van een (inter)nationaal wetenschappelijk netwerk

·   brede en diepgaande gespecialiseerde theoretische kennis van het (inter-) nationale onderzoeksterrein en de aanpalende onderzoeksterreinen is vereist

·   inzicht in sociale, financieel-economisch, financiële, technische, economische of juridische samenhangen en de zich daarin afspelende ontwikkelingen.

·   kennis van de opdrachtgever(s) en van de beleidsmatige en politieke gevoeligheid van het aandachtsgebied

·   brede en diepgaande gespecialiseerde theoretische kennis van het (inter-) nationale onderzoeksterrein en de aanpalende onderzoeksterreinen is vereist

·   inzicht in sociale, financieel-economisch, financiële, technische, economische of juridische samenhangen en de zich daarin afspelende ontwikkelingen.

·   kennis van de opdrachtgever(s) en van de beleidsmatige en politieke gevoeligheid van het aandachtsgebied

·   vaardigheid in het coördineren van of het uitvoeren van diepgaand/multidisciplinair onderzoek

·   vaardigheid in het vorm geven van onderzoeksprogramma’s

·   vaardigheid in het initiëren van ontwikkelingen en actief benutten van onderzoeksontwikkeling

·   vaardigheid in het houden van lezingen/ voordrachten en kunnen publiceren en het actief uitdragen van onderzoeksresultaten bij (inter)nationale partijen

·   vaardigheid in het opbouwen en benutten van een (inter)nationaal wetenschappelijk netwerk

 

Contacten

·   de in- en externe contacten kenmerken zich door het verkrijgen van draagvlak voor de onderzoeksresultaten

·   initiëren en onderhouden van externe samenwerkingsverbanden

·   vertegenwoordigen van de organisatie naar buiten, zowel bij de opdrachtgever als in (inter)nationale gremia

·   de in- en externe contacten kenmerken zich door het verkrijgen van draagvlak voor de onderzoeksresultaten en/of opzetten van de onderzoeksprogrammering

·   initiëren en onderhouden van externe samenwerkingsverbanden

·   vertegenwoordigen van de organisatie naar buiten, zowel bij de opdrachtgever als in (inter)nationale gremia in verband met de bestuurlijke en politieke relevantie van thema/ onderwerp

 

·   de in- en externe contacten kenmerken zich door het verkrijgen van draagvlak voor de onderzoeksresultaten en/of opzetten van de onderzoeksprogrammering

·   initiëren en onderhouden van externe samenwerkingsverbanden

·   vertegenwoordigen van de organisatie naar buiten, zowel bij de opdrachtgever als in (inter)nationale gremia in verband met de bestuurlijke en politieke relevantie van thema/ onderwerp

·   breed uitdragen, ook in de media en internationaal, van onderzoeksresultaten