Senior Wetenschappelijk Medewerker

Initiëren, coördineren en vertalen van (grensverleggende) omvangrijke wetenschappelijke programma’s / projecten / thema’s

Opdracht(gever) (politiek/ambtelijk)

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • De strategische koers en beleidsontwikkeling zijn aantoonbaar beïnvloed
 • Wetenschappelijke kennisproducten zijn conform onderzoeksvraag én wetenschappelijke standaarden
 • Kennisproducten zijn overgedragen en randvoorwaarden zijn gecreëerd voor het gebruik ervan
 • Nieuwe kennisthema’s zijn ontwikkeld
 • Anticipeert op relevante politieke, maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen
 • Betrekt belanghebbenden bij het formuleren van de goede vraagstelling. Achterhaalt wens / doel / probleem en denkt mee
 • Zoekt de juiste balans tussen behoefte opdrachtgever / belanghebbenden en wetenschappelijke kwaliteitsnormen. Komt met varianten
 • Bestuurssensitiviteit
 • Beoordeelt de opdracht vanuit meer invalshoeken, o.a. haalbaarheid, wetenschappelijke uitvoerbaarheid, relevantie voor overige belanghebbenden
 • Houdt vast aan professionele integriteit. Is open en duidelijk over de wetenschap-pelijke standaarden en handelt daarnaar, ook bij weerstand.
 • Wint opdrachtgever/ belanghebbenden voor nieuwe producten/methodes met aansprekende argumenten en methoden
 • Onafhankelijkheid

Omgeving

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Onderzoeksvraagstukken zijn vertaald naar onderzoeks-programma’s
 • (Inter)nationale partijen binnen en buiten het instituut zijn effectief ingeschakeld
 • Is wetenschappelijk gezaghebbend op het eigen deskundigheidsgebied
 • Geeft externe onderzoekspartner(s) een heldere opdracht
 • Is een serieuze partner: wisselt kennis en standpunten uit, vraagt reacties, daagt uit
 • Zet zich in voor het gezamenlijke resultaat, ook als dat niet direct het organisatie-belang dient
 • Neemt gericht actie wanneer de samenwerking stagneert
 • Samenwerken
 • Legt en onderhoudt contacten met de wetenschappelijke omgeving
 • Gebruikt op het juiste moment het juiste netwerk
 • Profileert zich in de wetenschappelijke omgeving als relevante partij
 • Netwerken
 • Wint anderen voor het belang van zijn onderzoeksvragen en – thema’s
 • Gebruikt argumenten en inzichten van anderen om de visie kracht bij te zetten en de discussie te beïnvloeden
 • Overtuigingskracht

Bedrijfsvoering

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Onderzoekprogramma’s zijn gefinancierd
 • Onderzoeksprogramma’s zijn conform afspraken en geldende regels
 • Het team is inhoudelijk juist aangestuurd (geldt alleen voor coördinatoren)
 • Medewerkers van het team zijn gemotiveerd (geldt alleen voor coördinatoren)
 • Zorgt voor de juiste samenstelling van het onderzoeksteam
 • Stuurt inhoudelijk bij en stemt af met aanpalende onderzoeksopdrachten
 • Maakt heldere werkafspraken met medewerkers
 • Pakt functioneringsproblemen bijtijds aan
 • Aansturen groep

Vernieuwen en verbeteren

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Kennisontwikkeling en kennisdeling zijn geborgd
 • Innovatieve onderzoeksvoorstellen zijn geïnitieerd
 • Aanpak is verbeterd op basis van kwaliteitstoets en evaluatie
 • Leert van eigen ervaringen
 • Organiseert reflectie in het team
 • Initieert en stimuleert het delen en ontwikkelen van kennis in het team én organisatiebreed
 • Is in staat om vanuit andere denkkaders nieuwe wegen te bewandelen om daarmee nieuwe oplossingsrichtingen te genereren
 • Creativiteit