Coordinerend Beleidsmedewerker

Coördineert en verbindt meerdere complexe multidisciplinair samengestelde beleidsprocessen en is daarmee verantwoordelijk voor integrale beleidsproducten of creëert oplossingen voor maatschappelijke, urgente knelpunten, met grote politieke gevoeligheid

Functietypering

Algemene toelichting

Toepassing van de functietyperingen

  • De functietypering kan gebruikt worden als handvat voor de inrichting van de organisatie.
  • De functietypering vormt de grondslag voor de indeling en inschaling van de functie waarop een medewerker is geplaatst.
  • De functietypering dient als ondersteuning voor leidinggevenden om medewerkers duidelijk te maken waarom de functie een bepaald schaalniveau heeft en kan ter ondersteuning van de gesprekscyclus gebruikt worden. 

Geraadpleegde bron 

  • FUWASYS 2020 (zie de CAO 2019)

Leeswijzer

  • De niveauverhogende elementen ten opzichte van het lagere niveau zijn in vet aangegeven
  • Een functietypering en bijbehorend schaalniveau is van toepassing indien de niveaubepalende aspecten van die functietypering in overwegende mate (70%) onderdeel uitmaken van het samenstel van werkzaamheden

 

Functietyperingen vergelijken »

Schaal 13 Schaal 14 Schaal 15
FUWASYS

44444 44444 44 44 (56)

 

45444 45544 44 44 (59)

45445 45545 44 45 (62)

Algemene omschrijving

·   coördinatie en (inhoudelijke) aansturing beleidsontwikkeling en inhoudelijke en procesmatige coördinatie besluitvormingsproces

·   top-down: vertaling van (strategisch) beleid naar vakgebied

·   verschuivingen in beleidsdoelstellingen beïnvloeden meerdere complexe multidisciplinaire primaire (beleids)terreinen

·   het vakgebied is inhoudelijk sterk verweven met en heeft invloed op andere (beleids)terreinen en (organisatie) processen

·   inhoudelijke en operationele aansturing, begeleiding en coaching van andere (senior) beleidsmedewerkers op de verschillende beleidsterreinen

.    uitdragen en verdedigen (intern en extern) van (beleids)producten en processen (“wat”)

·   coördinatie en (inhoudelijke) aansturing beleidsontwikkeling en inhoudelijke en procesmatige coördinatie besluitvormingsproces

·   bottum up: bijdragen aan en invloed op ontwikkeling strategisch beleid en/of doelstellingen

·   meerdere complexe multidisciplinaire primaire (beleids)terreinen sterk verweven met het strategisch beleid

·   het vakgebied is inhoudelijk sterk verweven met, heeft invloed op en is bepalend voor andere (beleids)terreinen en (organisatie) processen

·   inhoudelijke en operationele aansturing, begeleiding en coaching van andere (senior) beleidsmedewerkers op de verschillende beleidsterreinen

.    uitdragen en verdedigen (intern en extern) van (beleids)producten en processen (“wat”)

·   coördinatie en (inhoudelijke) aansturing beleidsontwikkeling en inhoudelijke en procesmatige coördinatie besluitvormingsproces

·   bottum up: fundamentele invloed op ontwikkeling en realisatie van strategisch beleid en/of doelstellingen

·   meerdere complexe multidisciplinaire primaire (beleids)terreinen vormen de kern van het strategisch beleid

·   strategische en gevoelige vraagstukken op maatschappelijk en/of politiek-bestuurlijk terrein

·   het vakgebied is inhoudelijk sterk verweven met, heeft invloed op en is bepalend voor andere (beleids)terreinen en (organisatie) processen

·   inhoudelijke en operationele aansturing, begeleiding en coaching van andere (senior) beleidsmedewerkers op de verschillende beleidsterreinen

·   richtinggevend beïnvloeden ambtelijke en politieke top en bestuurders

.    inspelen op (inter)nationale politieke, maatschappelijke en/of organisatorische ontwikkelingen en vraagstukken

Resultaten
beleidsvoorbereiding en –ontwikkeling

·   coördinatie inhoudelijke beleidsvoorbereiding en ontwikkeling vanuit het eigen aandachtsgebied/domein (analyse, onderzoek, toetsen beleid)

·   speelt in op politieke, maatschappelijke en organisatorische vraagstukken en gevoeligheden

.    creëren van draagvlak voor ontwikkeling beleid

·   coördinatie inhoudelijke beleidsvoorbereiding en ontwikkeling vanuit het eigen aandachtsgebied/domein  (analyse, onderzoek, toetsen beleid)

·   speelt in op politieke, maatschappelijke en organisatorische vraagstukken en gevoeligheden

·   creëren van draagvlak voor ontwikkeling beleid

.    bijdrage aan en structurele invloed op ontwikkeling strategisch beleid

·   coördinatie inhoudelijke beleidsvoorbereiding en ontwikkeling vanuit het eigen aandachtsgebied/domein (analyse, onderzoek, toetsen beleid)

·   speelt in op politieke, maatschappelijke en organisatorische vraagstukken en gevoeligheden

·   creëren van draagvlak voor ontwikkeling strategisch beleid

.    richtinggevend beïnvloeden ambtelijke, politieke en/of maatschappelijke bestuurders bij ontwikkeling van strategisch beleid

besluitvormingsproces

·   inhoudelijke coördinatie en coördinatie van procesmatige en procedurele voorbereiding van multidisciplinair besluitvormingsproces

·   inhoudelijke coördinatie en coördinatie van procesmatige en procedurele voorbereiding van multidisciplinair besluitvormingsproces

·   inhoudelijke coördinatie en coördinatie van procesmatige en procedurele voorbereiding van multidisciplinair besluitvormingsproces

.    richtinggevend beïnvloeden van de formele besluitvorming over beleidsdoelen die betrekking hebben op maatschappelijke en/of politiek-bestuurlijke ontwikkelingen

beleidsimplementatie en –uitvoering

·   draagvlak gecreëerd voor uitvoering beleid

.   coördinatie van vertaling beleid naar (beheer)instrumenten, richtlijnen e.d. en voor implementatie, uitvoering en bewaking

·   draagvlak gecreëerd voor uitvoering beleid

.   coördinatie van vertaling beleid naar (beheer)instrumenten, richtlijnen e.d. en voor implementatie, uitvoering en bewaking

·   draagvlak gecreëerd voor uitvoering strategisch beleid

·   coördinatie van vertaling beleid naar (beheer)instrumenten, richtlijnen e.d. en voor implementatie, uitvoering en bewaking

.    richtinggevend beïnvloeden ambtelijke, politieke en/of maatschappelijke bestuurders bij realisatie van strategisch beleid

beleidsevaluatie en monitoring

·   coördinatie ontwikkeling evaluatie en monitoring

·   coördinatie (evaluatie)onderzoek naar effectiviteit van beleid voorbereid en uitgevoerd

·   voorstellen voor verbetering en bijstelling (aanpalend) beleid

·   coördinatie monitoring beleidsprocessen en -uitvoering

.   coördinatie beheer en bijstelling beleid en aanpassing beleidsprocessen

·   coördinatie ontwikkeling evaluatie en monitoring

·   coördinatie (evaluatie)onderzoek naar effectiviteit van beleid voorbereid en uitgevoerd

·   voorstellen voor verbetering en bijstelling strategisch beleid

·   coördinatie monitoring beleidsprocessen en -uitvoering

·   coördinatie beheer en bijstelling beleid en aanpassing beleidsprocessen

·   coördinatie ontwikkeling evaluatie en monitoring

·   (coördinatie) evaluatie van effectiviteit van coördinatie (evaluatie)onderzoek naar effectiviteit van beleid voorbereid en uitgevoerd

·   richtinggevende adviezen voor bijstelling van strategisch beleid

·   coördinatie monitoring beleidsprocessen en -uitvoering

.    coördinatie beheer en bijstelling beleid en aanpassing beleidsprocessen

projecten

·   coördinatie complexe multidisciplinaire projecten

·   coördinatie complexe multidisciplinaire projecten

·   coördinatie complexe multidisciplinaire projecten

Speelruimte / Kaders

·   strategische beleidslijnen en/of primaire (beleids)doelstellingen

·   wijze van coördinatie, werkwijzen en inhoud van te leveren (beleids)producten komen tot stand op basis van een besluitvormingsproces

.    beoordeling op efficiëntie en effectiviteit van de coördinatie en bruikbaarheid van  (beleids)producten en vormgeving en implementatie van (beleids)processen

·   strategische beleidslijnen en/of primaire (beleids)doelstellingen

·   wijze van coördinatie, werkwijzen en inhoud van te leveren (beleids)producten komen tot stand op basis van een besluitvormingsproces

·   beoordeling op efficiëntie en effectiviteit van de coördinatie en bruikbaarheid van (beleids)producten en vormgeving en implementatie van (beleids)processen

.    beoordeling op kwaliteit en bruikbaarheid van bijdragen en ontwikkeling van strategisch beleid

·   strategische beleidslijnen en/of primaire (beleids)doelstellingen

·   wijze van coördinatie, ontwikkeling van strategisch beleid en realisatie van strategische doelen komen tot stand op basis van een besluitvormingsproces

·   beoordeling op efficiëntie en effectiviteit van de coördinatie en bruikbaarheid van (beleids)producten en vormgeving en implementatie van (beleids)processen

.    beoordeling op doeltreffendheid van vormgeving strategisch beleid en de mate waarin de strategische (beleids)doelstellingen zijn gerealiseerd

Kennis & Vaardigheid

·   brede (en gespecialiseerde) kennis van het vakgebied en inzicht in aanpalende vakgebieden

.    inzicht in maatschappelijke, organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan eigen werkterrein

·   vaardigheid in het operationeel en functioneel aansturen van medewerkers en in het inhoudelijk, procesmatig en procedureel coördineren

·   vaardgheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen

·   vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van beleid, nieuwe ideeën en concepten

.    vaardigheid in het tot stand brengen van (beleids)producten en vorm geven aan en implementeren van processen

·   brede (en gespecialiseerde) kennis van het eigen en aanpalende vakgebieden.

.    inzicht in maatschappelijke,  organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke strategische samenhangen in bredere context dan eigen werkterrein

·   vaardigheid in het operationeel en functioneel aansturen van medewerkers en in het inhoudelijk, procesmatig en procedureel coördineren

·   vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen

·   vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van beleid, nieuwe ideeën en concepten

.    vaardigheid in het tot stand brengen van (beleids)producten en vorm geven aan en implementeren van processen

·   brede (en gespecialiseerde) kennis van het eigen en aanpalende vakgebieden.

.    inzicht in maatschappelijke, organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke strategische samenhangen in bredere context dan eigen werkterrein

·   vaardigheid in het operationeel en functioneel aansturen van medewerkers en in het inhoudelijk, procesmatig en procedureel coördineren

·   vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen

·   vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen, verdedigen en realiseren van strategische (beleids)doelstellingen

.    vaardigheid in het tot stand brengen van (beleids)producten en vorm geven aan en implementeren van processen

Contacten

·   de contacten kenmerken zich door het verwerven van draagvlak voor de ontwikkeling en implementatie van nieuwe (beleids)producten en processen, ideeën, werkmethoden en technieken

.    intern en extern over werkzaamheden, de ontwikkeling van (beleids)producten en vormgeving en implementatie van processen om af te stemmen en belangentegenstellingen te overbruggen

·   de contacten kenmerken zich door het verwerven van draagvlak voor de ontwikkeling en implementatie van nieuwe (beleids)producten en processen, ideeën, werkmethoden en technieken

.    intern en extern over werkzaamheden, de ontwikkeling van (beleids)producten en vormgeving en implementatie van processen om af te stemmen en belangentegenstellingen te overbruggen

·   de contacten kenmerken zich door het verwerven van draagvlak voor de ontwikkeling en implementatie van nieuwe (beleids)producten en processen, ideeën, werkmethoden en technieken

·   intern en extern over werkzaamheden, de ontwikkeling van (beleids)producten en vormgeving en implementatie van processen om af te stemmen en belangentegenstellingen te overbruggen

·   intern en extern over het ontwikkelen en realiseren van strategische (beleids)doelstellingen om deze uit te dragen en te verdedigen

richtinggevend beïnvloeden van politieke, ambtelijke top en/of maatschappelijke bestuurders