Projectleider

Is verantwoordelijk voor de realisatie van projectresultaten en voor aansturing van een projectteam.

Functietypering

Algemene toelichting

Toepassing van de functietyperingen

  • De functietypering kan gebruikt worden als handvat voor de inrichting van de organisatie.
  • De functietypering vormt de grondslag voor de indeling en inschaling van de functie waarop een medewerker is geplaatst.
  • De functietypering dient als ondersteuning voor leidinggevenden om medewerkers duidelijk te maken waarom de functie een bepaald schaalniveau heeft en kan ter ondersteuning van de gesprekscyclus gebruikt worden. 

Geraadpleegde bron 

  • FUWASYS 2020 (zie de CAO 2019)

Leeswijzer

  • De niveauverhogende elementen ten opzichte van het lagere niveau zijn in vet aangegeven
  • Een functietypering en bijbehorend schaalniveau is van toepassing indien de niveaubepalende aspecten van die functietypering in overwegende mate (70%) onderdeel uitmaken van het samenstel van werkzaamheden

 

Functietyperingen vergelijken »

Schaal 9 Schaal 10 Schaal 11
FUWASYS

33333 33333 33 33 (42)

43343 43333 33 33 (45)

43443 43334 43 43 (49)

Algemene omschrijving

·   leiding van standaardproject(en) met (overwegend) afgebakende onderwerpen en duidelijke kaders en vastomschreven opdracht op primair of ondersteunend werkterrein

·   projecten zijn resultaatgericht en hebben een operationeel en routinematig karakter

·   projecten moeten inhoudelijk afgestemd worden met andere projecten, maar hebben nauwelijks invloed op andere terreinen en (organisatie)processen en/of -beleid

·   aansturing van (projectteam met) vakinhoudelijke en/of (ondersteunende) projectmedewerkers en/of begeleiding van en toezicht op (werken van) derden

·   op operationeel niveau onderhouden van contacten

·   integreren van informatie, duiden van gegevens en leggen van verbanden

·   inhoudelijke toelichting (intern en extern) op project(resultaten)

 

·   leiding van project(en) met verschillende (technisch/inhoudelijke) afgebakende onderwerpen en duidelijke kaders op primair of ondersteunend werkterrein

·   projecten zijn resultaatgericht en hebben een operationeel (en/of tactisch) karakter

·   projecten moeten inhoudelijk worden afgestemd met andere projecten en hebben in de uitvoering invloed op andere terreinen en (organisatie)processen en/of
-beleid

·   aansturing van (projectteam met) vakinhoudelijke en/of (ondersteunende) projectmedewerkers en/of begeleiding van en toezicht op (werken van) derden

·   op operationeel niveau onderhouden van contacten

·   inhoudelijke analyses gemaakt en op basis hiervan geadviseerd

·   inhoudelijke toelichting (intern en extern) op project(resultaten)

 

·   leiding van project(en) met verschillende (technisch/inhoudelijke) onderwerpen en met de opdrachtgever afgesproken en door de organisatie gegeven kaders op primair of ondersteunend werkterrein

·   projecten zijn resultaatgericht, kunnen een doorlooptijd hebben van enkele jaren en hebben een operationeel en/of tactisch karakter

·   projecten zijn inhoudelijk verweven met andere projecten en organisatie- onderdelen en onderwerpen en hebben in de uitvoering structureel (inhoudelijk) invloed op andere terreinen en (organisatie)processen en/of -beleid

·   aansturing van (projectteam met) vakinhoudelijke en/of (ondersteunende) projectmedewerkers en/of begeleiding van en toezicht op (werken van) derden

·   op operationeel en/of tactisch niveau vertegenwoordigen en netwerken

·   inhoudelijke analyses gemaakt, deze geplaatst in bredere (eventueel internationale) context en op basis hiervan geadviseerd

·   inhoudelijke toelichting (intern en extern) op project(resultaten) en consequenties

Resultaten
Projectleiding

·   sturing van projectprocessen; bewaken voortgang en beheersing randvoorwaarden

·   relevante partijen effectief ingeschakeld

·   effectieve leiding en planning, efficiënte inzet van mensen en middelen en informatievoorziening, toegekende budgetten en nauwgezette (kwaliteits- en voortgangs)bewaking

·   (project)medewerkers of team op adequate wijze ondersteund en aangestuurd en/of begeleiding van en toezicht op (werken van) derden

·   adequate (interne) communicatie

·   inhoudelijke, procesmatige en procedurele ondersteuning van besluitvorming in de verschillende fasen van project

·   opleveren van management- en sturingsinformatie (aan opdrachtgever en andere betrokkenen) over projectvoortgang en –resultaten in de vorm van het leveren van geaggregeerde overzichten, informatie en advies (op basis van duiding en integratie van gegevens en leggen van verbanden

·   sturing van projectprocessen; bewaken voortgang en beheersing randvoorwaarden

·   relevante partijen effectief ingeschakeld

·   effectieve leiding en planning, efficiënte inzet van mensen en middelen en informatievoorziening, toegekende budgetten en nauwgezette (kwaliteits- en voortgangs)bewaking

·   (project)medewerkers of team op adequate wijze ondersteund en aangestuurd en/of begeleiding van en toezicht op (werken van) derden

·   adequate (interne) communicatie

·   inhoudelijke, procesmatige en procedurele ondersteuning van besluitvorming in de verschillende fasen van project

·   opleveren van management- en sturingsinformatie (aan opdrachtgever en andere betrokkenen) en geven van advies op basis van inhoudelijke analyses

·   sturing van projectprocessen; bewaken voortgang en beheersing randvoorwaarden

·   beïnvloeden andere relevante processen

·   omgeving effectief ingeschakeld en beïnvloed

·   effectieve leiding en planning, efficiënte inzet van mensen en middelen en informatievoorziening, toegekende budgetten en nauwgezette (kwaliteits- en voortgangs)bewaking

·   (project)medewerkers of team op adequate wijze ondersteund en aangestuurd en/of begeleiding van en toezicht op (werken van) derden

·   adequate (interne) communicatie

·   inhoudelijke, procesmatige en procedurele ondersteuning van besluitvorming in de verschillende fasen van project

·   (zorgen voor) opleveren van management- en sturingsinformatie en geven van advies op basis van inhoudelijke analyses

Bijdragen aan projectdefinitie; projectvoorbereiding en –realisatie en -evaluatie

·   overleg/intake met opdrachtgever over aanpak en beoogde resultaten

·   verzameling en duiding van relevante gegevens en informatie

·   bijdragen aan formulering eisen(pakket) en (rand)voorwaarden, aan onderzoek naar haalbaarheid projectresultaten

·   opstellen gestandaardiseerde projectdocumenten

·   inhoudelijke ondersteuning bij formuleren inkoopspecificaties voor onderhandeling met in- en externe toeleveranciers en (markt)partijen

·   bijdragen aan aanbestedingsprocedures

·   afstemming met (bij de realisatie) betrokken partijen

·   bezien, invullen en bijstellen benodigde kwalitatieve en kwantitatieve capaciteit, randvoorwaarden, middelen en te hanteren methoden, technieken en dergelijke voor de projectuitvoering in afstemming met de opdrachtgever

·   kwaliteitsborging op te leveren resultaten

·   opleveren projectresultaat

·   bijdragen aan evaluatie van realisatie en implementatie project en van (effectiviteit) projectresultaten

·   advies voor verbetering en bijstelling processen, producten en diensten

·   overleg/intake met opdrachtgever over aanpak en beoogde resultaten; geadviseerd over aanpak

·   inhoudelijke analyse van relevante context, markten, informatie en ontwikkelingen en vertalen naar projectuitvoering

·   bijdragen aan formulering eisen(pakket) en (rand)voorwaarden, aan onderzoek naar haalbaarheid projectresultaten

·   opstellen projectdocumenten

·   inhoudelijke ondersteuning en advies bij onderhandeling met in- en externe toeleveranciers en (markt)partijen

·   bijdragen aan aanbestedingsprocedures

·   afstemming met (bij de realisatie) betrokken partijen

·   bezien, invullen en bijstellen benodigde kwalitatieve en kwantitatieve capaciteit, randvoorwaarden, middelen en te hanteren methoden, technieken en dergelijke voor de projectuitvoering in afstemming met de opdrachtgever

·   kwaliteitsborging op te leveren resultaten

·   opleveren projectresultaat

·   bijdragen aan evaluatie van realisatie en implementatie project en van (effectiviteit) projectresultaten

·   advies voor verbetering en bijstelling  processen, producten en diensten

·   kennisdeling vanuit projectuitvoering

·   overleg/intake met opdrachtgever over aanpak en beoogde resultaten; geadviseerd over aanpak

·   inhoudelijke analyse van relevante context, markten, informatie en ontwikkelingen en vertalen naar projectaanpak en –uitvoering en kansen voor nieuwe projecten

·   advies aan opdrachtgever op basis van analyse van probleemstelling en haalbaarheid projectresultaten

·   (bijdragen aan) formulering eisen(pakket), projectresultaten en (rand)voorwaarden, beoordelen haalbaarheid en benoemen risico’s en kritische succesfactoren

·   kaderstelling en projectafbakening afgestemd met relevante partijen

·   formulering projectopdracht

·   opstellen projectdocumenten

·   verantwoordelijk voor de uitvoering van de aanbesteding

·   afstemming met (bij de realisatie) betrokken partijen

·   bezien, invullen en bijstellen benodigde kwalitatieve en kwantitatieve capaciteit, randvoorwaarden, middelen en te hanteren methoden, technieken en dergelijke voor de projectuitvoering in afstemming met de opdrachtgever

·   vormgeven van instrumenten, bepalen kaders, richtlijnen e.d. voor de projectuitvoering

·   kwaliteitsborging op te leveren resultaten

·   integreren producten van verschillende vakgebieden/werkterreinen

·   opleveren projectresultaat

·   advies over wijze van implementatie van projectresultaat

·   bijdragen aan evaluatie van realisatie en implementatie project en van (effectiviteit) projectresultaten

·   advies voor verbetering en bijstelling andere relevante beleids- of uitvoeringsvraagstukken, processen, producten en diensten

·   kennisdeling en -borging bij de relevante betrokkenen

Speelruimte / Kaders

·   afgebakende (project)onderwerpen

·   samenhangende richtlijnen, procedures, wet- en regelgeving en/of beleidslijnen

·   beoordeling op efficiëntie en effectiviteit van projectleiding en op kwaliteit van projectresultaten

·   wijze van projectleiding, aansturing mensen en oplevering projectresultaten worden in belangrijke mate aan het eigen inzicht overgelaten

·   afgebakende (project)onderwerpen

·   samenhangende richtlijnen, procedures, wet- en regelgeving en/of beleidslijnen

·   beoordeling op efficiëntie en effectiviteit van projectleiding en op kwaliteit van projectresultaten

·   wijze van projectleiding, aansturing mensen en oplevering projectresultaten worden op basis van analyse aan het eigen inzicht over gelaten

·   er is vrijheid om op basis van inhoudelijke analyses alternatieven te leveren voor de projectvoorbereiding en -uitvoering

 

·   afgebakende (project)onderwerpen

·   samenhangende richtlijnen, procedures, wet- en regelgeving en/of beleidslijnen

·   beoordeling op efficiëntie en effectiviteit van projectleiding en op kwaliteit van projectresultaten en op inhoudelijke afstemming met en toepasbaarheid voor andere terreinen en (organisatie)processen en -beleid

·   wijze van projectleiding, aansturing mensen en oplevering projectresultaten worden aan het eigen inzicht over gelaten

·   er is vrijheid om op basis van inhoudelijke analyses alternatieven te leveren voor de projectvoorbereiding en -uitvoering

Kennis & Vaardigheid

·   theoretische en toepassingsgerichte kennis van het vakgebied

·   inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen binnen het project

·   kennis van methoden en technieken op het gebied van projectleiding

·   vaardigheid in het realiseren van projecten

·   vaardigheid in het aansturen van een projectteam

·   vaardigheid in het signaleren en integreren van informatie, gegevens en leggen van verbanden

·   vaardigheid in het inhoudelijk toelichten van project(resultaten)

·   theoretische en toepassingsgerichte kennis van het vakgebied

·   inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen binnen het project

·   kennis van methoden en technieken op het gebied van projectleiding

·   vaardigheid in het realiseren van projecten

·   vaardigheid in het aansturen van een projectteam

·   vaardigheid in het signaleren en inhoudelijk analyseren van informatie, ontwikkelingen en problemen

·   vaardigheid in het inhoudelijk toelichten van project(resultaten)

·   brede of gespecialiseerde (en/of brede) kennis van het vakgebied

·   inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan de scope van de eigen projecten

·   kennis van methoden en technieken op het gebied van projectleiding

·   vaardigheid in het realiseren van projecten

·   vaardigheid in het aansturen van een projectteam

·   vaardigheid in het signaleren en inhoudelijk analyseren van informatie, ontwikkelingen en problemen

·   vaardigheid in het inhoudelijk toelichten van projecten, projectresultaten en consequenties

Contacten

·   met opdrachtgever over project(resultaten), (financiële) kaders en randvoorwaarden om afspraken te maken en in de projectuitvoering af te stemmen, terug te koppelen en de relatie te onderhouden

·   intern en extern inhoudelijk afstemmen en signaleren

 

·   met opdrachtgever over project(resultaten), (financiële) kaders en randvoorwaarden om afspraken te maken en in de projectuitvoering af te stemmen, terug te koppelen en de relatie te onderhouden

·   intern en extern inhoudelijk afstemmen, signaleren en adviseren

 

·   met opdrachtgever over project(resultaten), (financiële) kaders en randvoorwaarden om afspraken te maken en in de projectuitvoering af te stemmen, terug te koppelen en de relatie te onderhouden

·   intern en extern inhoudelijk afstemmen en adviseren, onderhandelen en overbruggen van belangentegenstellingen