Medewerker Operationeel Verkeersmanagement

Zorgt voor een vlotte, veilige en milieubewuste doorstroming van verkeer op de (vaar)weg

Functietypering

Algemene toelichting

Toepassing van de functietyperingen

  • De functietypering kan gebruikt worden als handvat voor de inrichting van de organisatie.
  • De functietypering vormt de grondslag voor de indeling en inschaling van de functie waarop een medewerker is geplaatst.
  • De functietypering dient als ondersteuning voor leidinggevenden om medewerkers duidelijk te maken waarom de functie een bepaald schaalniveau heeft en kan ter ondersteuning van de gesprekscyclus gebruikt worden. 

Geraadpleegde bron 

  • FUWASYS 2020 (zie de CAO 2019)

Leeswijzer

  • De niveauverhogende elementen ten opzichte van het lagere niveau zijn in vet aangegeven
  • Een functietypering en bijbehorend schaalniveau is van toepassing indien de niveaubepalende aspecten van die functietypering in overwegende mate (70%) onderdeel uitmaken van het samenstel van werkzaamheden

 

Functietyperingen vergelijken »

Schaal 4 Schaal 5 Schaal 6 Schaal 7 Schaal 8 Schaal 9 Schaal 10
FUWASYS

22122 22122 12 22  (25)

 

22222 22222 22 22 (28)

 

32232 33222 22 22 (32)

 

32232 33232 23 32 (35)

 

32332 33233 23 33 (38)

 

33333 33333 33 33 (42)

 

43343 43333 33 33 (45)

 

Algemene omschrijving

·   verlenen van ondersteuning bij of ten behoeve van het bedienen van objecten

 

·   bedienen van complexe objecten en/of het verlenen van ondersteuning bij  verkeers- operationele werkzaamheden

·   bedienen van complexe objecten en/of het verrichten van verkeers- operationele werkzaamheden

 

·   coördinatie van het bedienen van meerdere en/of complexe objecten en/of het verrichten van verkeers- operationele werkzaamheden

·   coördinatie van het bedienen van meerdere en/of complexe objecten binnen een complex beheersgebied en/of het verrichten van verkeers- operationele werkzaamheden

·   operationeel verkeers- management (incl. afhandeling incidenten en calamiteiten) gecoördineerd

 

·   operationeel verkeers- management (incl. afhandeling incidenten en calamiteiten) gecoördineerd voor een naar aard omvangrijk (landelijk) beheersgebied

Resultaten
Opdracht

·   apparatuur bediend ten behoeve van verkeers- begeleiding

·   naderende scheepvaart vanaf vast object (brug/sluis) gesignaleerd en problematiek voor het scheepvaart- en wegverkeer beoordeeld

·   voorgeschreven maatregelen genomen volgens geldende procedures en instructies

·   incidenten/ calamiteiten zoals schadeaanvaringen/ -aanrijdingen gerapporteerd en gemeld aan betrokken instanties

 

·   schouw en (functionele) inspectie werkzaamheden met een repeterend karakter uitgevoerd

·   naderende scheepvaart op de vaarweg(en) met één of meer bruggen/sluizen op afstand m.b.v. audiovisuele instrumenten gesignaleerd, gevolgd en geïnterpreteerd

·   problematiek voor het scheepvaart- verkeer beoordeeld en voor een snelle en veilige verkeers- doorstroming gezorgd

·   voorgeschreven maatregelen bij incidenten/ calamiteiten bepaald en genomen

·   eenvoudige schades administratief afgehandeld

·   regulatie en operationeel managen van het verkeer op wegen met weinig verkeers- intensiteit c.q. met een niet bijzondere of complexe problematiek gereguleerd

·   spui- en stuwproces in het kader van het operationeel waterbeheer volgens vastgestelde instructies en in overleg met de direct leidinggevende over te nemen maatregelen (o.a. in verband met calamiteiten) bewaakt

·   schouw en (functionele) inspectie- werkzaamheden met een divers (ook niet regulier) karakter uitgevoerd

·   naderende scheepvaart vanaf een verkeerspost/ verkeerscentrale t.b.v. de veilige en snelle verkeers- afwikkeling gereguleerd

·   verkeers- problematiek geïnventariseerd en bij incidenten en calamiteiten passende verkeers- regelende maatregelen genomen

·   regulatie en operationeel managen van het verkeer op wegen met een diverse verkeers- intensiteit en problematiek verzorgd en verkeers- regelend opgetreden

·   spui- en stuwproces in het kader van het operationeel waterbeheer verzorgd en bewaakt en besluiten genomen over (te nemen) maatregelen (o.a. in verband met calamiteiten)

·   zelfstandige bediening van natte complexe objecten en op operationeel niveau gezorgd voor veilige en snelle, verkeers- afwikkeling

 

·   naderend scheepvaart- verkeer vanaf een verkeerspost/ verkeerscentrale gereguleerd t.b.v. de veilige en snelle verkeers afwikkeling

·   verkeers- problematiek beoordeeld en passende verkeers- regelende maatregelen bij incidenten en calamiteiten bepaald

·   operationeel verkeers- management binnen het beheersgebied vanaf steunpunt/ object gecoördineerd

·   complex (getijde-) gemaal bediend aan de hand van het monitoren van gegeven en bewaken van de technische installatie van het object

 

 

 

 

·   naderend scheepvaart- verkeer vanaf een verkeerspost/ verkeerscentrale gereguleerd t.b.v. de veilige en snelle verkeers- afwikkeling in een complex beheersgebied

·   te nemen verkeers- regelende maatregelen gecoördineerd en acties bij incidenten en calamiteiten ondernomen

·   operationeel verkeers- management op een of meer steunpunten/ objecten binnen het complexe beheersgebied gecoördineerd

·   uitvoering van het operationele verkeers- management in- en extern afgestemd

 

·   als eerste aanspreekpunt opgetreden en supervisie/ coördinatie van het operationeel verkeers- management (incl. afhandeling incidenten en calamiteiten) voor een onderdeel van een naar aard omvangrijk beheersgebied, verzorgd

·   bijzondere zaken m.b.t. de inhoudelijke en procesmatige aspecten t.a.v. het operationeel verkeers- management gesignaleerd en over verbeterings- maatregelen geadviseerd

·   projecten op het gebied van de aanpassing van het operationeel verkeers- management begeleid of aan deelgenomen

·   als eerste aanspreekpunt opgetreden en supervisie/ coördinatie van het operationeel verkeers- management (incl. afhandeling incidenten en calamiteiten) voor een naar aard omvangrijk beheersgebied, verzorgd

·   voorbereiding en uitvoering van het operationele verkeers- management in- en extern afgestemd

·   (landelijke) projecten op het gebied van de aanpassing van het operationeel verkeers- management begeleid of aan deelgenomen

 

Speelruimte / Kaders

·   vrijheid om, na beoordeling van ter beschikking staande gegevens, een keuze te maken uit meerdere bekende mogelijkheden. Beslissingen genomen op basis van beoordeling van duidelijk begrensde keuzefactoren, die elkaar slechts in beperkte  mate beïnvloeden

·   algemene werkafspraken, regels en voorschriften zijn bij de uitvoering in acht genomen

·   beoordeling ten aanzien van de resultaten van opgedragen werkzaamheden op aanpak, voortgang, volledigheid en kwaliteit en op naleving van regels en afspraken

 

·   vrijheid om, na beoordeling van ter beschikking staande gegevens, een keuze te maken uit meerdere bekende mogelijkheden. Beslissingen genomen op basis van beoordeling van duidelijk begrensde keuzefactoren, die elkaar slechts in beperkte mate beïnvloeden

·   algemene werkafspraken, regels en voorschriften zijn bij de uitvoering in acht genomen

·   beoordeling ten aanzien van de resultaten van opgedragen werkzaamheden op aanpak, voortgang, volledigheid en kwaliteit en op naleving van regels en afspraken

 

·   vrijheid om, na interpretatie van ter beschikking staande gegevens, de consequenties van bekende of minder bekende oplossingen tegen elkaar af te wegen en hieruit een keuze te maken. De beslissingen worden genomen op basis van interpretatie van niet duidelijk begrensde keuzefactoren die elkaar onderling inhoudelijk beïnvloeden

·   algemene werkafspraken, regels en voorschriften zijn bij de uitvoering in acht genomen

·   beoordeling ten aanzien van de resultaten van opgedragen werkzaamheden op aanpak, voortgang, volledigheid en kwaliteit en op naleving van regels en afspraken

 

·   vrijheid om, na interpretatie van ter beschikking staande gegevens, de consequenties van bekende of minder bekende oplossingen tegen elkaar af te wegen en hieruit een keuze te maken. De beslissingen worden genomen op basis van interpretatie van niet duidelijk begrensde keuzefactoren die elkaar onderling inhoudelijk beïnvloeden

·   samen- hangende richtlijnen, procedures wet- en regelgeving en/of beleidslijnen zijn de basis voor de uitvoering van de werkzaamheden

·   beoordeling ten aanzien van de resultaten van opgedragen werkzaamheden op aanpak, voortgang, volledigheid en kwaliteit en op naleving van regels en afspraken

·   vrijheid om, na interpretatie van ter beschikking staande gegevens, de consequenties van bekende of minder bekende oplossingen tegen elkaar af te wegen en hieruit een keuze te maken. De beslissingen worden genomen op basis van interpretatie van niet duidelijk begrensde keuzefactoren die elkaar onderling inhoudelijk beïnvloeden

·   samenhangende richtlijnen, procedures wet- en regelgeving en/of beleidslijnen zijn de basis voor de uitvoering van de werkzaamheden

·   beoordeling van eindproducten op overeen- stemming met normen, criteria of specificaties

 

·   vrijheid om, na interpretatie van ter beschikking staande gegevens, de consequenties van bekende of minder bekende oplossingen tegen elkaar af te wegen en hieruit een keuze te maken. De beslissingen worden genomen op basis van interpretatie van niet duidelijk begrensde keuzefactoren die elkaar onderling inhoudelijk beïnvloeden

·   samenhangende richtlijnen, procedures wet- en regelgeving en/of beleidslijnen zijn de basis voor de uitvoering van de werkzaamheden

·   beoordeling van eindproducten op overeen- stemming met normen, criteria of specificaties

·   vrijheid om, na analyse van de problematiek / vraagstelling, nieuwe oplossingen / alternatieven aan te dragen en deze af te stemmen op gewijzigde of zich wijzigende omstandig- heden. De beslissingen worden genomen op basis van interpretatie van niet duidelijk begrensde keuzefactoren die elkaar onderling inhoudelijk beïnvloeden

·   samenhangende richtlijnen, procedures wet- en regelgeving en/of beleidslijnen zijn de basis voor de uitvoering van de werkzaamheden

·   beoordeling van eindproducten op over- eenstemming met normen, criteria of specificaties

 

Kennis & Vaardigheid

·   praktische kennis van het vakgebied

·   inzicht in de aanpak van de eigen werkzaamheden.

·   vaardigheid in nauwkeurigheid en zorgvuldigheid en/of klant- vriendelijkheid dan wel communicatieve vaardigheid

·   vaktechnische of administratief- technische kennis en inzicht in daaraan verbonden organisa- torische en functionele verhoudingen

·   vaardigheid in nauwkeurigheid en zorgvuldigheid en/of klant- vriendelijkheid dan wel communica- tieve vaardigheid

·   vaktechnische of administratief-technische kennis en inzicht in daaraan verbonden organisatorische en functionele verhoudingen

·   vaardigheid in nauwkeurigheid en zorgvuldigheid en/of klant- vriendelijkheid dan wel communicatieve vaardigheid

·   vaktechnische of administratief- technische kennis en inzicht in daaraan verbonden organisatorische en functionele verhoudingen

·   leidinggevende , improviserende, communicatieve, organiserende advies- vaardigheden

·   vaktechnische of administratief- technische kennis en inzicht in daaraan verbonden organisa- torische en functionele verhoudingen

·   leidinggevende, improviserende, communicatieve, organiserende advies- vaardigheden

·   theoretische en toepassings- gerichte kennis van een vakgebied en inzicht in organisatorische, sociale, financiële, technische, economische of juridische samenhangen in relatie tot het eigen werkterrein

·   leidinggevende, improviserende, communicatieve, organiserende advies- vaardigheden.

·   theoretische en toepassings- gerichte kennis van een vakgebied en inzicht in organisatorische, sociale, financiële, technische, economische of juridische samenhangen in relatie tot het eigen werkterrein

·   leidinggevende, improviserende, communicatieve, organiserende advies- vaardigheden.

 

Contacten

·   uitwisselen en overdragen van informatie en/of klantgerichte dienstverlening. Het verkrijgen van informatie ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden of het toelichten van gegevens aan derden

 

·   uitwisselen en overdragen van informatie en/of klantgerichte dienstverlening. Het verkrijgen van informatie ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden of het toelichten van gegevens aan derden

 

·   uitwisselen en overdragen van informatie en/of klantgerichte dienstverlening. Het verkrijgen van informatie ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden of het toelichten van gegevens aan derden

 

·   samenwerken aan een gemeen- schappelijk gewenst resultaat met partijen die eigen belangen hebben. Het verkrijgen van informatie ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden of het toelichten van gegevens aan derden

·   samenwerken aan een gemeen- schappelijk gewenst resultaat met partijen die eigen belangen hebben. Het verkrijgen van afstemming over de toepassing van regelgeving, de uitvoering van beleid of de werkwijze bij te leveren diensten

·   samenwerken aan een gemeen- schappelijk gewenst resultaat met partijen die eigen belangen hebben. Het verkrijgen van afstemming over de toepassing van regelgeving, de uitvoering van beleid of de werkwijze bij te leveren diensten

·   samenwerken aan een gemeen- schappelijk gewenst resultaat met partijen die eigen belangen hebben. Het verkrijgen van afstemming over de toepassing van regelgeving, de uitvoering van beleid of de werkwijze bij te leveren diensten