Functiefamilies

8 Functiefamilies

 1. Advisering

  Vanuit een expertise en/of brede blik ontwikkelen en implementeren van adviesproducten in het primaire proces (beleid, uitvoering, toezicht).

  Functiefamilie | 4 functiegroepen

 2. Bedrijfsvoering

  Het ontwikkelen, implementeren en ondersteunen van én adviseren over bedrijfsvoeringsprocessen en - producten of het operationeel ondersteunen van de interne organisatie.

  Functiefamilie | 13 functiegroepen

 3. Beleid

  Het ondersteunen en adviseren van bewindslieden bij de vormgeving en ontwikkeling van het kabinetsbeleid resp. het primaire beleid.

  Functiefamilie | 4 functiegroepen

 4. Kennis en Onderzoek

  Het verkrijgen van onafhankelijke wetenschappelijke kennis en inzicht ten behoeve van politieke, maatschappelijke dan wel vaktechnische vraagstukken. Dit als input voor de onderbouwing van politieke, bestuurlijke dan wel uitvoerings-technische keuzen en de effecten daarvan. Het gaat hierbij om toegepast onderzoek in dialoog met de wetenschap.

  Functiefamilie | 5 functiegroepen

 5. Lijnmanagement

  Het sturen op en verantwoordelijk zijn voor de realisatie van de doelen van het structurele organisatieonderdeel door publiek leiderschap.

  Functiefamilie | 4 functiegroepen

 6. Project-/ Programmamanagement

  Het als opdrachtnemer verantwoordelijk zijn voor de levering van project-/programmaresultaten, binnen een tijdelijk werkverband, gericht op realisatie van de doelen van de opdrachtgever, conform (vooraf) gemaakte afspraken en met gebruikmaking van beschikbaar gestelde middelen.

  Functiefamilie | 3 functiegroepen

 7. Toezicht

  Bevorderen van de naleving door overheidsorganisaties, bedrijven en burgers van wet- en regelgeving en/of branchenormering. Dit door middel van inspectie, opsporing, waarheidsvinding, beoordeling en sanctionering.

  Functiefamilie | 5 functiegroepen

 8. Uitvoering

  Het realiseren van producten en diensten binnen het vastgestelde beleid.

  Functiefamilie | 25 functiegroepen